Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Vedené disertační práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 1994

Studium růstu tenkých nespojitých vrstev rhodia metodami TEM a RHEED
Student: Karel Mašek
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 1996

Studium vlivu struktury povrchu rhodia na mechanizmus adsorpce a katalytické oxidace CO
Student: Václav Nehasil
Školitel: Doc. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Vliv struktury povrchu na mechanismus adsorpce a katalytické oxidace CO na palladiu a rhodiu
Student: Iva Stará
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 1999

Studium interakce rhodiových klastrů s různými vrstvami aluminy metodami Augerovy spektroskopie, spektroskopie elastického píku a spektroskopie charakteristických ztrát
Student: Michel Malick Thiam
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2000

Studium vlastností a růstu tenkých vrstev Al2O3 připravených metodou vakuového napařování
Student: Radek Kapsa
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc., Prof. Bernard Gruzza, PhD. (University of Blaise Pascal, France)

Studium elektronově stimulované desorpce neutrálních molekul
Student: František Šutara
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Doc. RNDr. Petr Řepa, CSc.

Rok obhajoby 2001

Studium interakce kov-substrát na systémech modelových katalyzátorů Pd/Al2O3 a senzorů na bázi Pd/SnO2
Student: Nataliya Tsud
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Adsorption and reaction of small molecules on palladium surfaces
Student: Iva Jungwirtová
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2007

Studium aktivace nevypařovaných getrů na bázi Ti, Zr a V metodou SIMS
PDF@repoUK (#42685)
Student: Jiří Drbohlav
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Studium bimetalických systémů metodami úhlově rozlišené fotoelektronové spektroskopie
PDF@repoUK (#39886)
Student: Jiří Libra
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2008

Studium vlastností tenkých vrstev Sn a SnO2 připravených plazmochemickými metodami
PDF@repoUK (#43003)
Student: Zdeněk Strýhal
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

(NEDOKONČENÁ) Studium lokální struktury povrchů binárních modelových katalyzátorů metodami LEED a XPD
Student: Jan Houfek
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Doc. RNDr. Igor Bartoš, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR

Rok obhajoby 2010

Studium modelových katalytických systémů CeOx-Pd, Sn,AU metodou SRPES
PDF@repoUK (#44189)
Student: Michal Škoda
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Mgr. Tomáš Skála, PhD. (Sioncrotrone Elettra)

Rok obhajoby 2013

(NEDOKONČENÁ) Studium struktury bimetalickych povrchu metodami elektronove difrakce
Student: Ivan Karas
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Doc. RNDr Igor Bartoš, DrSc, FzÚ AV ČR

Chemická reaktivita tenkých vrstev oxidů ceru na kovových podložkách studovaná metodou teorie funkcionálu hustoty
PDF@repoUK (#76080)
Student: Lucie Szabová
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Dr. Stefano Fabris, Theory@Elettra Group, CNR-INFM DEMOCRITOS National Simulation Center, Italy

Studium katalyzátorů Pt-CeO2 připravených magnetonovým naprašováním
PDF@repoUK (#61922)
Student: Mykhailo Vorokhta
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Dr. Natalie Tsud (Sincrotrone Elettra)

Příprava a charakterizace nových oxidových katalyzátorů pro palivové články
PDF@repoUK (#61925)
Student: Ivan Khalakhan
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Rok obhajoby 2016

Studium přípravy a vlastností nanostrukturních oxidů Ce, Sn a W pro katalýzu a detekci plynů
PDF@repoUK (#44645)
Student: Michal Václavů
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Studium oxidace CO a metanolu za vysokého tlaku na katalyzátorech ve formě nanoprášků oxidů kovů vzácných zemin a tenkých vrstev na bázi platiny
PDF@repoUK (#85299)
Student: Andrii Rednyk
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Rok obhajoby 2017

Studium nových katalyzátorů pro palivové články s polymerní membránou
PDF@repoUK (#85300)
Student: Roman Fiala
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

(NEDOKONČENÁ) Studium a vývoj svazků palivových článků s polymerní membránou
Student: Komárková Zuzana
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2018

Tenkovrstvové katalyzátory pre použitie v elektrolyzéroch vody a regeneratívnych palivových článkoch s protónovo vodivou membránou
PDF@repoUK (#134968)
Student: Kúš Peter
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Rok obhajoby 2021

Studium oxidů ceru pro biologické aplikace
Student: Kosto Yuliia
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.

Rok obhajoby 2022

(NEDOKONČENÁ) Modelování dynamické teorie difrakce pomalých elektronů na povrchových strukturách modelových katalyzátorů a senzorů
Student: Lachnitt Jan
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

Zahájené práce

Konstrukce aparatury pro studium adsorpce metodou modulovaných molekulárních svazků: Studium adsorpce CO2 a O2 (PŘERUŠENÁ)
Student: Stanislav Fabík
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Studium růstu a struktury tenkých vrstev nitridů galia a hliníku metodou XPS a RHEED (PŘERUŠENÁ)
Student: David Bača
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Studium a vývoj svazků palivových článků s polymerní membránou
Student: Blanco Redondo Lucinda
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.