Studium struktury bimetalickych povrchu metodami elektronove difrakce

Student: Ivan Karas
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Doc. RNDr Igor Bartoš, DrSc, FzÚ AV ČR
Stav práce: přerušená

Abstrakt:

Práce bude zaměřena na oblast studia bimetalických interakcí, především z hlediska struktury orientovaných povrchů, které mají velký fundamentální a technologický význam pro heterogenní katalýzu. Budou studovány bimetalické systémy tvořené přechodovými kovy, a kovy s elektronovou konfigurací typu s,p-. Hlavním cílem bude příprava modelových katalyzátorů s dobře definovanou atomární strukturou povrchů metodou heteroepitaxního růstu velmi tenkých kovových vrstev na kovových substrátech. Budou použity metody umožňující studovat charakter povrchových vazeb a jejich lokální uspořádání:

  1. Difrakce pomalých elektronů (LEED) a s analýzou intenzitních profilů "I/V".
  2. Difrakce fotoelektronů (XPD).

Práce je podporována několika grantovými projekty a předpokládají se krátkodobé pobyty na optické dráze MSB Synchrotronu Elettra v Terstu a prezentace výsledků na mezinárodních konferencích a časopisech

Předpokládané znalosti:
Dokončené VŠ studium fyziky se zaměřením na fyziku kondenzované fáze.