Studium reaktivity binárních modelových katalytických systémů metodou SRPES

Student: Michal Škoda
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Mgr. Tomáš Skála, PhD. (Sioncrotrone Elettra)
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Metoda fotoelektronové spektroskopie buzené synchrotronovým zářením (SRPES) ve VUV oblasti je významným nástrojem studia hustoty stavů ve valenčním pásu pevných látek. Přechodové kovy skupiny VIII B s téměř zaplněným valenčním pásem (Pd, Pt, Ni, ...) jsou účinnými katalyzátory mnoha chemických reakcí, což souvisí s jejich vysokou hustotou stavů v oblasti 0 – 2 eV pod Fermiho mezí. Výrazné změny v obsazení stavů lze pozorovat i vlivem hybridizace orbitálů d a s, p při vzniku slitin s kovy skupin III A a IV A. Důsledkem vzniku slitiny a změny v hustotě stavů je změna reaktivity povrchu. Měření hustoty stavů ve valenčním pásu je základním studiem pomáhajícím pochopit mechanizmy adsorpčních procesů.

Ke studiu bude využita metoda SRPES optické dráhy MSB synchrotronu Elettra s excitací zářením o proměnné energii nad 45 eV. Výsledky měření budou porovnávány s výsledky získanými z difrakce pomalých elektronů (LEED) a difrakce fotoelektronů (PhD) s cílem určení vlivu hustoty stavů na jejich adsorpční vlastnosti pro různé struktury povrchů.

Práce bude zaměřena na modely katalytických systémů vhodných k oxidaci CO a malých molekul uhlovodíků (CH4) při nízkých teplotách, především slitiny vznikající interakcí přechodových kovů s oxidy Sn a Ce.

Předpokládané znalosti:
Dokončené VŠ studium fyziky se zaměřením na fyziku kondenzované fáze.