Studium lokální struktury povrchů binárních modelových katalyzátorů metodami LEED a XPD

Student: Jan Houfek
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Doc. RNDr. Igor Bartoš, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR
Stav práce: přerušená

Abstrakt:

Práce bude zaměřena na oblast studia bimetalických interakcí, především z hlediska struktury orientovaných povrchů, které mají velký fundamentální a technologický význam pro heterogenní katalýzu. Budou studovány bimetalické systémy tvořené přechodovými kovy, a kovy s elektronovou konfigurací typu s,p- (Pd, Rh – Sn, Al a pod). Hlavním cílem bude příprava modelových katalyzátorů s dobře definovanou atomární strukturou povrchů metodou heteroepitaxního růstu velmi tenkých kovových vrstev na kovových substrátech.
Budou použity metody umožňující studovat charakter povrchových vazeb a jejich lokální uspořádání:
1. Difrakce pomalých elektronů (LEED) a s analýzou intenzitních profilů "I/V".
2. Difrakce fotoelektronů (XPD).
Práce je podporována několika grantovými projekty a předpokládají se krátkodobé pobyty na optické dráze MSB Synchrotronu Elettra v Terstu a prezentace výsledků na mezinárodních konferencích a časopisech.

Předpokládané znalosti: Dokončené VŠ studium fyziky se zaměřením na fyziku kondenzované fáze.