Studium přípravy a vlastností nanostrukturních oxidů Ce, Sn a W pro katalýzu a detekci plynů

Student: Michal Václavů
Školitel: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Konzultant: Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Částice a tyčinky o velikosti jednotek až stovek nanometrů oxidů, které mohou existovat ve více stabilních fázích (CeOx, SnOx, WOx, ...), jsou perspektivními materiály pro heterogenní katalýzu a plynové senzory.

V rámci práce budou studovány možnosti růstu těchto systémů na různých podložkách, především nanoporézním oxidu hliníku, monokrystalech a vrstvách připravených magnetronovým naprašováním. Reaktivní vlastnosti budou měřeny pomocí čipového mikroreaktoru, elektrická vodivost pomocí nano-manipulátorů v řádkovacím elektronovém mikroskopu (SEM). Při přípravě dvoudimenzionálních struktur bude využita i elektronová litografie v SEM. Chemické složení a hloubkové profily budou studovány pomocí metod hmotnostní spektrometrie sekundárních iontů (SIMS) a fotoelektronové spektroskopie XPS/UPS.

Předpokládané znalosti:
Dokončené VŠ studium fyziky se zaměřením na fyziku kondenzované fáze.