Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:405

Toto je starší verze dokumentu!


(A5) Spektrometrie záření α

Pracovní úkol

  1. Proveďte energetickou kalibraci α-spektrometru a určete jeho rozlišení.
  2. Určete absolutní aktivitu kalibračního radioizotopu 241Am.
  3. Změřte závislost ionizačních ztrát α-částic na tlaku vzduchu ΔT = ΔT(P).
  4. Určete specifické ionizační ztráty α-částic ve vzduchu při normálním tlaku -dT/dx = f(T). Srovnejte tuto závislost se závislostí získanou pomocí empirické formule pro dolet α-částic ve vzduchu za normálních podmínek.
  5. Určete energie α-částic vyletujících ze vzorku obsahujícím izotop 239Pu a příměs izotopu 238Pu a porovnejte je s tabelovanými hodnotami. Stanovte relativní zastoupení izotopu 238Pu ve vzorku s přesností lepší než 10%, jsou-li T1/2(238Pu) = 81.71 yr a T1/2(239Pu) = 24.13 ·103 yr.

Literatura

Návod

zadani/405.1378117213.txt.gz · Poslední úprava: 2.09.2013 12:20 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.