Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


protokoly

Psaní protokolů

Příklad vypracovaného referátu: Vzorový referát.

Příklady správného a chybného zpracování najdete zde: Příklady zpracování.

Příklady zápisu nejistoty dle normy ISO najdete zde: Zápis nejistot.

Referát z praktika by neměl být delší než 10 stran.

Titulní list

 • Datum měření, jméno posluchače, označení praktika, název a číslo úlohy, studijní obor, datum měření a datum odevzdání. Používejte formuláře, které lze najít na stránkách praktik. Titulní strany

Pracovní úkoly

 • Aktuální pracovní úkoly - doslova opsané z materiálů k úloze na webu.

Teoretická část

 • Teoretické základy, zavedení symbolů veličin; průběžně uvádět odkazy na použitou literaturu. Stručné shrnutí teoretických poznatků potřebných k měření, do této části protokolu nepatří odvozování vztahů. Je třeba uvést používané vztahy a zavést značky jednotlivých veličin, symboly veličin v textu odlišujeme typem písma (např. kurzíva ve strojové, podtržení v ručně psaném), ve vzorcích i v textu použijte stejný typ písma, dejte pozor, aby zavedený symbol náležel právě jedné fyzikální veličině a naopak.
 • Popis metody měření; odkazy na použitou literaturu. Opět stačí stručně, neopisujte návody k úlohám, naopak ovšem uveďte, jak jste postupovali, je-li postup odlišný, či podstatné okolnosti ve skriptech neuváděné.
 • Použité přístroje a jejich sestava (u úloh v praktiku II schéma zapojení), použitá měřidla a jejich přesnost; odkazy na použitou literaturu.

Výsledky a zpracování měření

 • Podmínky pokusu - teplota místnosti, tlak vzduchu, případně vlhkost a jiné okolnosti, které mohly měření ovlivnit. Nezapomínejte na ně, např. teplota či vlhkost mohou výrazně ovlivnit měření i když ve výpočtech explicitně nevystupují.
 • Naměřené hodnoty (v tabulkách). Tabulky číslujte a uveďte název tabulky, záhlaví tabulky obsahuje symbol veličiny a její jednotku.
 • Popis způsobu zpracování dat (metoda zpracování, typ chyby, případně zvolená hodnota pravděpodobnosti, statistické vztahy). Nutno uvádět zcela konkrétní vzorce pro výpočet chyb (především se týká chyby nepřímých měření, nenuťte čtenáře, aby si laskavě zderivoval sám). Uvedení obecného vzorce nebo odkaz na něj v literatuře nestačí. Standardní vzorce např. pro výpočet směrodatné odchylky není třeba uvádět. Nezapomínejte uvést chybu měřidla a tu zahrnout do celkové chyby měření. (Z protokolu musí být zřejmé, jak se k výsledku na základě naměřených dat došlo - tj. např. jaké hodnoty byly dosazovány do statistických vzorců nebo do vzorců používaných při vyhodnocování závislostí či výpočtu chyb měření.)
 • Výsledky číselně ve tvaru: zaokrouhlené, jednotka, případně uvést relativní chybu.
 • Výsledky - graficky. Dobře si prohlédněte, co je součástí správně vypracovaného grafu a čeho se vyvarovat.

Diskuse výsledků

 • Posoudit správnost výsledků (hodnot, průběhu závislostí), porovnat získané veličiny s tabelovanými hodnotami (kde je to možné) nebo s hodnotami nalezenými v literatuře (literaturu nutno citovat).
 • Odhad správnosti (odhad systematické chyby; srovnání s tabelovanými aj. publikovanými hodnotami); snažit se o nalezení zdroje systematické chyby. Odkazy na použitou literaturu.
 • Hodnocení přesnosti (vzhledem k plánované přesnosti apod.).
 • Komentář ke grafům (např. vysvětlení odchylek od očekávaného chování)
 • Jiné okolnosti související s měřením, návrhy na úpravy měření či způsobu zpracování apod.

Závěr

 • Stručné a přehledné shrnutí dosažených výsledků s ohledem na pracovní úkoly.
 • Uvedení výsledných hodnot, bylo-li úkolem určit hodnotu nějaké veličiny či popsání závislosti, jestliže bylo cílem její nalezení.
 • V závěru neuvádíme odkazy na tabulky a grafy. Závěrem není věta: „Úkoly byly splněny.“

Seznam použité literatury

 • Citace knihy musí obsahovat autora, název knihy, vydavatele, místo a rok vydání.
 • Seznam literatury číslujeme.
 • Literaturu uvádíme v tom pořadí, v jakém je citována v textu.
protokoly.txt · Poslední úprava: 14.09.2023 10:12 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.