Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


chyby

Časté chyby v referátech

V referátech se mnohé chyby opakují. Seznamte se s tím, co vám opravující obvykle vytýkají, a těchto chyb se vyvarujte!

Příklady správného a chybného zpracování najdete zde: Příklady zpracování.

Teoretický úvod

 • Teoretickou část pište stručněji, neopisujte celý studijní text.
 • Nejsou uvedeny některé důležité vzorce.
 • Rovnice nejsou číslovány (číslování rovnic odsadit od rovnice, nejlépe zarovnat vpravo).
 • Při použítí textového editoru odlišovat symboly veličin v textu, stejný symbol užít i ve vzorcích (tučné, kurzíva), používat ustálených pravidel pro psaní vzorců (např. nepoužívat sqrt, ^2, omega apod., ale odpovídající symbol).
 • Dbát na to, aby dvě veličiny nebyly označeny stejným písmenem nebo naopak pro jednu veličinu nebyly užity různé symboly a aby použité symboly byly definovány.
 • Chybí odkazy na literaturu.
 • Odkazy na literaturu psát obvyklým způsobem (nejčastěji [3]).
 • Není uvedeno schéma zapojení.

Výsledky a zpracování měření

 • V odborném textu nepoužíváme „ich formu“ (1. osobu jednotného čísla). Vhodné je užití trpného rodu nebo množného čísla.
 • Podmínky experimentu - chybí, nesprávně zapsány (není uvedena přesnost měřidla u hydrotermo-barometru, měřený údaj je špatně zaokrouhlen).
 • Nesprávně zapsaný výsledek měření - výsledek uvádět ve tvaru E = 2,10(1) x 1010 Pa případně, ve tvaru E = (2,10 ± 0,01) x 1010 Pa.
 • U výsledku chybí rozměr.
 • Údaje jsou udávány na nesmyslně mnoho desetinných míst - důsledně dodržovat zaokrouhlování výsledků na číslici téhož řádu jako chybu. Jindy jsou naopak výsledky příliš zaokrouhleny.
 • Chybí alespoň minimální komentář výsledků měření.
 • Nejsou uvedeny dílčí výsledky a detaily výpočtu.
 • Odkazuje se na výsledek lineární regrese, ale není graf a rovnice.
 • Lineární regrese: není zřejmé, zda je proložena přímka obecná či procházející počátkem. Uvedena pouze statistická chyba (chyba fitu). Jak je do regrese zahrnuta chyba měřených veličin?

Tabulky

 • Změřené hodnoty se píší do přehledných tabulek.
 • Popis tabulky uvádíme nad tabulkou.
 • V záhlaví tabulek chybí popis veličin či jednotky.
 • Tabulky jsou nepřehledné, neobsahují změřené hodnoty, ale pouze konečné výsledky.
 • Výsledky v tabulkách nejsou vhodně zaokrouhleny.
 • Chybí odkazy na tabulky v textu.

Chyby měření

 • Chyby naměřených a vypočtených veličin nejsou uvedeny.
 • Schází komentář k výpočtu chyb (není uvedeno, jak byla vypočtena chyba). Nestačí obecný vzorec, nutno zcela konkrétní (především se týká chyby nepřímých měření, nenuťte čtenáře, aby si laskavě zderivoval sám). Odkaz na obecný vzorec v literatuře nestačí.
 • Není uvedeno, jaké povahy jsou chyby, k jaké hladině pravděpodobnosti jsou vztaženy (pravděpodobné, maximální…).
 • Nesprávně počítané chyby.
 • Chybu uvádět na jednu platnou cifru (maximálně na dvě - pokud toto má důvod).

Grafy

 • Chybí graf ve vhodném měřítku, výpočet pomocí lineární regrese je třeba vždy doplnit grafem.
 • Grafy nejsou číslovány, chybí název grafu.
 • Název grafu uvádíme obvykle pod grafem.
 • Chybí stupnice u grafu.
 • Nesprávné popisy os u grafů či popisy os zcela chybí.
 • Stupnice popsat pravidelně, volit vhodná čísla.
 • Nejsou uvedeny jednotky.
 • Body v grafu nejsou proloženy vhodnou křivkou či jsou proloženy nesprávně.
 • V grafech nejsou zaneseny experimentální body.
 • Nejsou vhodnými značkami odlišeny symboly k sobě patřící či nepatřící.
 • Grafy jsou příliš malé a popis os je malým písmem.
 • Chybí vhodné vysvětlivky (legenda je nutná, pokud je více závislostí v jednom grafu).
 • Lépe využívejte plochu grafu.
 • Grafy obsahují nesprávnou extrapolaci mimo rozsah měření.
 • V grafu je přehozena závislá a nezávislá proměnná.
 • Do grafu vynést chybu měření.
 • Popis os - zbytečná desetinná místa (Excel) nebo nevhodný formát popisu os např. 3,00e+013.

Diskuse

 • Chybí alespoň minimální diskuse grafických výsledků.
 • Výsledky nejsou srovnány s nezávislými zdroji (tabelovanými hodnotami).
 • U tabulkové hodnoty není uvedena teplota (je-li důležitá).

Závěr

 • V závěru nejsou uvedeny výsledné hodnoty.
 • V závěru již neodkazujeme na tabulky a grafy.
 • Závěrem má být shrnutí výsledků nikoli věta „Pracovní úkoly byly splněny.“ Ani soupis všech úkolů, které byly splněny.

Literatura

 • Literatura není citována, citována v jiném pořadí, v textu chybí odkazy.
 • Citace jsou často neúplné.
 • Uvedeny pouze zdroje z internetu, ne recenzované.
 • U citací z internetu není uvedeno datum.
chyby.txt · Poslední úprava: 12.02.2023 21:21 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.