Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


protokoly

Psaní protokolů

Příklad vypracovaného referátu: Vzorový referát.

Referát z praktika by neměl být delší než 10 stran.

Titulní list

 • Datum měření, jméno posluchače, označení praktika, název a číslo úlohy, studijní obor, datum měření a datum odevzdání. Používejte formuláře, které lze najít na stránkách praktik. Titulní strany

Pracovní úkoly

 • Aktuální pracovní úkoly - doslova opsané z materiálů k úloze na webu.

Teoretická část

 • Teoretické základy, zavedení symbolů veličin; průběžně uvádět odkazy na použitou literaturu. Stručné shrnutí teoretických poznatků potřebných k měření, do této části protokolu nepatří odvozování vztahů. Je třeba uvést používané vztahy a zavést značky jednotlivých veličin, symboly veličin v textu odlišujeme typem písma (např. kurzíva ve strojové, podtržení v ručně psaném), ve vzorcích i v textu použijte stejný typ písma, dejte pozor, aby zavedený symbol náležel právě jedné fyzikální veličině a naopak.
 • Popis metody měření; odkazy na použitou literaturu. Opět stačí stručně, neopisujte návody k úlohám, naopak ovšem uveďte, jak jste postupovali, je-li postup odlišný, či podstatné okolnosti ve skriptech neuváděné.
 • Použité přístroje a jejich sestava (obrázek, schéma), použitá měřidla a jejich přesnost; odkazy na použitou literaturu.

Výsledky a zpracování měření

 • Podmínky pokusu - teplota místnosti, tlak vzduchu, případně vlhkost a jiné okolnosti, které mohly měření ovlivnit. Nezapomínejte na ně, např. teplota či vlhkost mohou výrazně ovlivnit měření i když ve výpočtech explicitně nevystupují.
 • Naměřené hodnoty (v tabulkách). Tabulky číslujte a uveďte název tabulky, záhlaví tabulky obsahuje symbol veličiny a její jednotku.
 • Popis způsobu zpracování dat (metoda zpracování, typ chyby, případně zvolená hodnota pravděpodobnosti, statistické vztahy). Standardní vzorce např. pro výpočet směrodatné odchylky není třeba uvádět. Nezapomínejte uvést chybu měřidla a tu zahrnout do celkové chyby měření. (Z protokolu musí být zřejmé, jak se k výsledku na základě naměřených dat došlo - tj. např. jaké hodnoty byly dosazovány do statistických vzorců nebo do vzorců používaných při vyhodnocování závislostí či výpočtu chyb měření.)
 • Výsledky číselně ve tvaru: zaokrouhlené, jednotka, případně uvést relativní chybu.
 • Výsledky - graficky. Dobře si prohlédněte, co je součástí správně vypracovaného grafu a čeho se vyvarovat.

Diskuse výsledků

 • Posoudit správnost výsledků (hodnot, průběhu závislostí), porovnat získané veličiny s tabelovanými hodnotami (kde je to možné) nebo s hodnotami nalezenými v literatuře (literaturu nutno citovat).
 • Odhad správnosti (odhad systematické chyby; srovnání s tabelovanými aj. publikovanými hodnotami); snažit se o nalezení zdroje systematické chyby. Odkazy na použitou literaturu.
 • Hodnocení přesnosti (vzhledem k plánované přesnosti apod.).
 • Komentář ke grafům (např. vysvětlení odchylek od očekávaného chování)
 • Jiné okolnosti související s měřením, návrhy na úpravy měření či způsobu zpracování apod.

Závěr

 • Stručné a přehledné shrnutí dosažených výsledků s ohledem na pracovní úkoly.
 • Uvedení výsledných hodnot, bylo-li úkolem určit hodnotu nějaké veličiny či popsání závislosti, jestliže bylo cílem její nalezení.
 • V závěru neuvádíme odkazy na tabulky a grafy. Závěrem není věta: „Úkoly byly splněny.“

Seznam použité literatury

 • Citace knihy musí obsahovat autora, název knihy, vydavatele, místo a rok vydání.
 • Seznam literatury číslujeme.
 • Literaturu uvádíme v tom pořadí, v jakém je citována v textu.
protokoly.txt · Poslední úprava: 21.05.2021 08:38 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.