Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hodnoceni

Toto je starší verze dokumentu!


Hodnocení protokolů

Hodnocení jednotlivé úlohy

Hodnocení jednotlivé úlohy sestává z hodnocení práce při měření úlohy a z hodnocení referátu (protokolu).

Hodnocení práce při měření

0 – 3 body
Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s pracovními úkoly a postupy k jejich splnění.

Hodnocení referátů (protokolů)

Teoretická část

0 – 2 body
Pro získání plného počtu bodů musí být teoretický úvod stručný, zformulovaný vlastními slovy, nekopírovaný (ani částečně). Musí obsahovat vztahy, pomocí kterých budete zpracovávat naměřené hodnoty. Význam veličin v použitých vztazích bude popsán. Vztahy (rovnice) očíslujte. V praktiku z elektřiny nutno nakreslit schémata používaných zapojení. V teoretické části se průběžně uvádějí odkazy na použitou literaturu.

Výsledky a zpracování měření

0 – 9 bodů
Kapitola má mít tyto náležitosti:

 • Popis způsobu zpracování dat (metoda zpracování, typ chyby, případně zvolená hodnota pravděpodobnosti, statistické vztahy). Z protokolu musí být zřejmé, jak se k výsledku na základě naměřených dat došlo, např. jaké hodnoty byly dosazovány do statistických vzorců nebo do vzorců používaných při vyhodnocování závislostí či výpočtu chyb měření (k odkazu na patřičné vzorce slouží jejich očíslování v teoretickém úvodu). Označení veličin musí být shodné s teoretickou částí.
 • Tabulky obsahují naměřené hodnoty, důležité mezivýsledky, konečné výsledky a jejich chyby. Tabulky jsou číslované a mají název. Záhlaví tabulky obsahuje symbol veličiny a její jednotku.
 • Výsledky graficky. Grafy s názvem a číslem, vhodnými měřítky, popisem os, správným proložením experimentálních ev. teoretických bodů, s legendou, je-li v grafu více křivek. U regresních závislostí budou uvedeny získané parametry a odchylky.
 • Podmínky pokusu: teplota místnosti, tlak vzduchu, případně vlhkost a jiné okolnosti, které měření ovlivňují.

Ne každá úloha poskytne podklady pro tabulky a grafy. Plný počet bodů však bude udělen vždy, je-li naměřeno (postaveno) vše a zpracováno správně dle zadání úlohy. Nevylučuje to případ, kdy si student naměří něco navíc či jinak, je jen třeba, aby vlastní variantu předem prodiskutoval s přítomným vyučujícím.

Diskuse výsledků

0 – 4 body
Diskuse je samostatná kapitola referátu (protokolu). V diskusi je třeba:

 • Posoudit správnost výsledků (hodnot, průběhu závislostí), porovnat získané veličiny s tabelovanými hodnotami (kde je to možné) nebo s hodnotami nalezenými v literatuře (literaturu nutno citovat).
 • Zhodnotit, s jakou přesností jsme získanou veličinu naměřili (za kolik desetinných míst měřením ručíme).
 • Naměřené průběhy závislostí je třeba porovnat s očekávanými průběhy.
 • Diskutovat zdroj případné systematické chyby.

Závěr

0 – 1 body
Shrnutí dosažených výsledků, uvedení výsledků ve správném tvaru.

Seznam použité literatury

0 – 1 bod
Literatura je uvedena v obvyklé formě.

Pokud se zjistí, že protokol byl opsaný, celkové hodnocení úlohy bude 0 bodů.

Úloha ohodnocená 0 - 6 body se neuznává jako splněná. Referát je možné opravit nebo úlohu přeměřit. Opsaný protokol není možné opravit, je nutné změřit jinou úlohu.

Celkové hodnocení práce v praktiku – zápočty

Studenti mají za povinnost změřit a zpracovat daný počet úloh dle aktuálního přehledu semestru.

Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 9 úloh (maximálně 180 bodů):

 • výborně 153 – 180 bodů / semestr; žádná úloha za < 15 bodů
 • velmi dobře 126 – 152 bodů / semestr; žádná úloha za < 7 bodů a maximálně jedna za < 11 bodů
 • dobře 99 – 125 bodů / semestr; žádná úloha za < 7 bodů a maximálně dvě za < 10 bodů

Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 8 úloh (maximálně 160 bodů):

 • výborně 136 – 160 bodů / semestr; žádná úloha za < 15 bodů
 • velmi dobře 112 – 135 bodů / semestr; žádná úloha za < 7 bodů a maximálně jedna za < 11 bodů
 • dobře 88 – 111 bodů / semestr; žádná úloha za < 7 bodů a maximálně dvě za < 10 bodů
hodnoceni.1537962266.txt.gz · Poslední úprava: 26.09.2018 13:44 autor: Kudrnová Hana Mgr.