Kde nás najdete:

MFF UK, Praha 8 - Troja
(V Holešovičkách 2)

GPS:
50°6'55.008"N, 14°26'58.131"E


prava cast

Nabídka prací pro studenty

V případě zájmu o projekt nebo studentskou práci prosím kontaktuje vedoucícho daného projektu/práce.

Studentské projekty:

Pozor, studentské projekty lze sice vložit (a zapsat) do SISu, ale studijní oddělení na přihlášku a další akce v SISu nereaguje!
V případě zájmu kontaktujte přímo uvedené garanty a pak postupujte podle jejich pokynů.
Červeně psané projekty a práce jsou již zadané.
 Název práce PDF  Vedoucí
Monte Carlo simulace vážených spinových asymetrií v Drellově-Yanově procesu    Jan Matoušek
Výzkum vakancí a precipitačních procesů v systému Al-Yb    Jakub Čížek
Výzkum vakancí a precipitačních procesů v systému Al-Er    Jakub Čížek
Výzkum vlastností lehkých vytvrditelných slitin na bázi Al-Sc-Zr a Al-Er-Zr    Jakub Čížek
Přirozené stárnutí slitiny MgTb4Nd2 a jeho vliv na precipitační zpevnění    Jakub Čížek
Výzkum raných stadií precipitace ve slitině Al-2.5wt.%Mg    Jakub Čížek
Výzkum mechanismu plastické deformace ve slitině s vysokou entropií HfNbTaTiZr    Jakub Čížek
Visualization of superfluid helium flows    Marco La Mantia
Modelování elektronové struktury pevných látek    Vojtěch Chlan
Analýza pulsních měření relaxačních rychlostí jaderné magnetické rezonance v yttrito-železitém granátu    Helena Štěpánková
Stabilita různých typů struktur DNA (více projektů)    Václav Římal
Vytvoření grafického rozhraní pro fitování NMR spekter v MATLABu    Václav Římal
Kinetika zhášení nitroxidových radikálů v závislosti na izotopovém složení rozpouštědla    Václav Římal
Porovnávání obrazů fantomů s různou koncentrací kontrastní látky pro zobrazování magnetickou rezonanci    Karel Bernášek
Základní rozdíly kartézského a radiálního náběru dat pro zobrazování magnetickou rezonancí.    Karel Bernášek
Studium optických vlastností tenkých vrstev černého hliníku    Petr Hruška
Studium struktury povrchu tenkých vrstev černého hliníku    Petr Hruška
Studium absorpce vodíku v tenkých vrstvách paladia pomocí měření optické transmitance    Petr Hruška
Studentské práce z oblasti částicové fyziky na experimentu COMPASS, CERN    Projekt COMPASS
Napište nám!
Relaxačních rychlosti spin mřížkové a spin spinové relaxace NMR v roztocích skalice zelené (FeSO4) ve vodě    Jiří Englich
Štúdium sféricky symetrickej turbulencie v supratekutom 4He    Emil Varga
David Schmoranzer
Konstrukce zařízení pro automatizovaný transport tekutého dusíku    Denisa Kubániová
Zkoumání vlivu dopování Ho-Fe-Al intermetalik kobaltem    Denisa Kubániová
Kontrastní látky pro zobrazování pomocí magnetické rezonace v medicíně    Denisa Kubániová
Měření teplotní závislosti hyperjemných parametrů kalibrační folie α-železa    Tomáš Kmječ
Měření tlakové závislosti hyperjemných parametrů α-57Fe    Tomáš Kmječ
Modelování NMR spekter z ab initio výpočtů    Vojtěch Chlan
Voda v krystalovém prostředí z pohledu NMR    Vojtěch Chlan
Dynamika molekul plynu v mikroporézním prostředí metalo-organické sítě    Jan Lang
Charakterizace katalytických míst nových nanovrstevných zeolitů    Jan Lang
Charakterizace nových kontrastních látek na bázi Gd-DOTA pro zobrazování pomocí magnetické resonance (MRI)    Mária Šoltésová
Studium vodíkových vazeb v roztocích ethanolu pomocí nukleární magnetické rezonance    Mária Šoltésová

Bakalářské práce:

 Název práce PDF  Vedoucí
Plastická deformace tenkých vrstev Pd dopovaných vodíkem    Jakub Čížek
Studium interakce uhlíku s vakancemi v ocelích    Jakub Čížek
Výzkum raných stadií precipitace v Al-Sn a Al-In slitinách    Jakub Čížek
Elektronová struktura multiferoických granátů    Vojtěch Chlan
Studium kationtového uspořádání v CoFe2O4 z prvních principů    Vojtěch Chlan
Experimentální studium vodíkově vázaných molekulárních klastrů    Jan Lang
NMR kryoporometrie nových nanoporézních hybridních materiálů na bázi metalo-organických sít    Jan Lang
Studium dynamiky molekul CO2 absorbovaných v nanoporézním prostředí metalo-organické sítě    Jan Lang
Jaderná magnetická rezonance v hexagonálních feritech    Helena Štěpánková
Jaderná magnetická rezonance ve vrstvách yttrito-železitých granátů    Helena Štěpánková
Pulsní metodiky měření relaxačních procesů jaderné magnetické rezonance v magnetických oxidech    Helena Štěpánková
Vliv stabilního volného radikálu TEMPO na spektra a relaxační rychlosti jaderné magnetické rezonance alkoholů    Helena Štěpánková
TEMPO-H: měření pH jadernou magnetickou rezonancí    Václav Římal
Kinetika zhášení nitroxidových radikálů v závislosti na izotopovém složení rozpouštědla    Václav Římal
Studium vodíkových vazeb v roztocích ethanolu pomocí nukleární magnetické rezonance    Mária Šoltésová
Charakterizace nových kontrastních látek na bázi Gd-DOTA pro zobrazování pomocí nukleární magnetické rezonance (MRI)e    Mária Šoltésová
Studium dynamiky molekul tekutiny absorbovaných v nanoporézním prostředí metalo-organické sítě    Jan Lang

Diplomové práce:

 Název práce PDF  Vedoucí
Optimalizace a testování svazku pomalých pozitronů    Jakub Čížek
Studium defektů v pevných látkách metodou pozitronové anihilace při nízkých teplotách    Jakub Čížek
Experimentální studium vodíkově vázaných molekulárních klastrů    Jan Lang
Studium dynamiky molekul CO2 absorbovaných v nanoporézním prostředí metalo-organické sítě    Jan Lang
Studium Fe center v katalalizatorech pro selektivni oxidace methanu, spolu s laboratoří Mössbauerovy spektrokopie (bude upřesněno)    Edyta Tabor, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Charakterizace nových kontrastních látek na bázi Gd-DOTA pro zobrazování pomocí nukleární magnetické rezonance (MRI)e    Mária Šoltésová
Studium vodíkových vazeb v roztocích ethanolu pomocí nukleární magnetické rezonance a hydrodynamických výpočtů    Mária Šoltésová
Studium dynamiky molekul tekutiny absorbovaných v nanoporézním prostředí metalo-organické sítě    Jan Lang

Disertační práce:

 Název práce PDF  Školitel
Přirozené stárnutí a raná pricipitační stadia v Al a Mg slitinách    Jakub Čížek
Struktura a teplotní stabilita ultrajemnozrných kovových materiálů připravených silnou plastickou deformací    Jakub Čížek
Studium struktury hadronů v procesu Drell-Yan na experimentu COMPASS    Michael Finger
Kvantová turbulence v termo-mechanicky buzeném proudění supratekutého hélia    David Schmoranzer
Studium kvantové turbulence ve stacionárním a periodickém proudění supratekutého hélia pomocí rezonátorů    David Schmoranzer
Vliv geometrie na vývoj proudění supratekutého hélia-4    Marco La Mantia