Kde nás najdete:

MFF UK, Praha 8 - Troja
(V Holešovičkách 2)

GPS:
50°6'55.008"N, 14°26'58.131"E


prava cast
Předchůdci KFNT:

1960 – 1973 - Katedra obecné fyziky MFF, vedoucí katedry: Prof. RNDr. Jaromír Brož (spolupráce s odd. magnetismu ÚFPL ČSAV, ved. odd. RNDr. Svatopluk Krupička, CSc.). V rámci katedry fungovala odborná pracovní skupina: NMR v magneticky uspořádaných látkách ( Co, Fe, Mn Al, P,…)

1973 – 1981 - Po zrušení katedry obecné fyziky se radiospektroskopické metody (NMR, jaderná orientace) začlenily do katedry fyziky polovodičů


Vznik samostatné katedry fyziky nízkých teplot

Katedra fyziky nízkých teplot oficiálně zahájila činnost k 1. 9. 1981 (i když zakládací listina je datovaná 3. 7. 1980) jako společné pracoviště Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy (MFF UK) a Fyzikálního ústavu (FzÚ) tehdejší ČSAV.

V čele katedry od jejího vzniku postupně stanuli (zleva) prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc., prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc., prof. RNDr. Bedřich Sedlák (+2020), Dr. Stanislav Šafrata CSc., DrSc. (+2020), doc. Ing. František Bečvář, DrSc, a prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. (na unikátní fotografii z počátku roku 2015 se sešli všichni předchozí vedoucí katedry).
V současné době vede katedru prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.


Současnost katedry

Vědecká, odborná a pedagogická činnost katedry je soustředěna ve třech odděleních: radiofrekvenční spektroskopie, spinové fyziky, fyziky a techniky nízkých teplot.

Zabezpečení pracovišť MFF UK a dalších příbuzných pracovišť kryogenními kapalinami má na starosti relativně samostatná skupina kryogenní techniky (KRYO), organizačně zařazená do odd. fyziky a techniky nizkych teplot.

Vědecká činnost katedry má výrazně interdisciplinární charakter, což se projevuje v intenzivní spoluprácí a někdy přímo v prolínání řešených problematik s ostatními pracovišti MFF UK, s pracovišti FzÚ i dalších ústavů AV ČR a v rozsáhlé spolupráci zahraniční.

Katedra se podílí na všech formách výuky na MFF UK a má i významnou účast na různých formách výuky na jiných vysokých školách přírodovědného zaměření, např. na Přírodovědecké fakultě UK, na fakultě "Biofyzikálního inženýrství", nebo FJFI ČVUT v Praze.