Metody zpracování fyzikálních měření

NOFY034

Jakub Čížek


Průběh zkoušky: Zkouška bude probíhat distančně. Student dostane zadanou úlohu, na její vyřešení bude mít jeden den.
Pro zadaní úlohy mě kontaktujte e-mailem. jakub.cizek@mff.cuni.cz


1. přednáška Frekvenční a Bayesovská interpretace pravděpodobnosti
 • prezentace
 • vidoezáznam
 • článek L. Lyons: Bayes and Frequentism: a particle physicist’s perspective, Contemporary Physics, 54, 1 (2013).


  2. přednáška Bayesův teorém, zákon celkové pravděpodobnosti a testy
 • prezentace
 • vidoezáznam


 • 3. přednáška Bayesův teorém a kurzy
 • prezentace
 • vidoezáznam
 • řešení příkladu s kostkami v Pythonu
 • řešení příkladu s autobusy v Pythonu


 • 4. přednáška Histogramy, momenty
 • prezentace
 • vidoezáznam
 • určení optimálního počtu binů histogramu minimalizací ztrátové funkce:
 • H. Shimazaki, S. Shinomoto, Neural Computation 19, 1503-1527 (2007)
 • implementace algoritmu k určení optimálního počtu binů histogramu v Pythonu

 • 5. přednáška Funkce náhodné proměnné, vektorová háhodná proměnná
 • prezentace
 • vidoezáznam
 • funkce náhodné proměnné: příklad s trojúhelníkovým rozdělením v Pythonu


 • 6. přednáška Kovariance, korelace, autokorelační funkce, test nezávislosti
 • prezentace
 • vidoezáznam


 • 7. přednáška Funkce vektorové náhodné proměnné, generátor náhodných čísel
 • prezentace
 • vidoezáznam
 • barevný test čistě multiplikativního generátoru v Pythonu
 • srovnání generátorů náhodných čísel v Pythonu


 • 8. přednáška Monte Carlo simulace
 • prezentace
 • vidoezáznam
 • generování náhodné proměnné z Cauchyho rozdělení metodou inverzní funkce v Pythonu
 • generování náhodné proměnné von-Neumennovou zamítací metodou v Pythonu
 • Monte Carlo intergrace: výpočet čísla pi v Pythonu
 • využití promíchání (shuffling) pro výpočet statistické signifikace koreace dat s souboru data.txt


 • 9. přednáška Bayesův teorém pro spojitou náhodnou proměnnou
 • prezentace
 • vidoezáznam
 • testování mince - simulace v Pythonu


 • 10. přednáška Bayesův teorém pro spojitou náhodnou proměnnou - zobecnění, Newton-Raphsonův algoritmus
 • prezentace
 • vidoezáznam
 • problém majáku - simulace v Pythonu
 • Newtonův-Raphsonův algoritmus v Pythonu


 • 11. přednáška Princip maximální entropie - úvod
 • prezentace
 • vidoezáznam


 • 12. přednáška Princip maximální entropie - obecný postup
 • prezentace
 • vidoezáznam


 • 13. přednáška Zobecněná metoda nejmenších čtverců testování hypotéz
 • prezentace
 • vidoezáznam