Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rad

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
rad [17.09.2013 00:11]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
rad [19.12.2019 11:37]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Měření]
Řádek 3: Řádek 3:
 ===== Úvodem ===== ===== Úvodem =====
  
-  * Před zahájením praktika I je každý student ​fyziky ​povinen absolvovat **kurz bezpečnosti práce** ​ukončený závěrečným testem. Absolvování kurzu je nutnou podmínkou pro práci v praktiku. Platnost kurzu je 2 roky. +  * Před zahájením ​fyzikálního ​praktika I je každý student povinen absolvovat **kurz bezpečnosti práce**. Absolvování kurzu je nutnou podmínkou pro práci v praktiku. Platnost kurzu je 2 roky. 
   * Společně s~kurzem bezpečnosti práce proběhne **úvodní hodina**, ve které budou studenti seznámeni se zásadami práce v~praktiku a systémem zápisu do praktika. ​   * Společně s~kurzem bezpečnosti práce proběhne **úvodní hodina**, ve které budou studenti seznámeni se zásadami práce v~praktiku a systémem zápisu do praktika. ​
-  * Před měřením v~praktiku IV proběhne také úvodní hodina, v níž budou studenti poučeni o bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření. Platnost tohoto poučení je 1 rok.+  * Před měřením v~praktiku IV budou studenti poučeni o **bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření**. Platnost tohoto poučení je 1 rok. 
 +  * Fyzikální praktikum I (NOFY066) je prerekvizitou pro fyzikální praktika II, III a IV (NOFY028, NOFY030, NOFY024), bez absolvování PI nelze další praktika měřit (praktika s kódy NUFY a NAFY prerekvizitu nemají). 
 +  * Harmonogram práce v praktiku a počet měřených úloh je každý semestr aktualizován a zveřejněn v přehledu na stránkách praktik. 
 +  * Studentům se speciálními potřebami, kteří vyžadují úpravu režimu v praktiku, doporučujeme,​ aby kontaktovali příslušného lektora před začátkem semestru, nejdéle však do 14 dnů po začátku výuky. Později už může být řešení obtížné.  
  
 ===== Měření ===== ===== Měření =====
  
-  *    **Zápis** na měření se provádí pomocí internetu, ​studenti budou seznámeni se způsobem zapisování na úvodní hodině v~praktiku I+  * **Zápis** na měření se provádí pomocí internetu. Studenti mají k dispozici vždy o jeden zápis vícenež je povinný počet měřených úloh
-  * Studenti se přihlašují na jednotlivá měření bez ohledu na zápis paralelky v SISu+  * Studenti se přihlašují na jednotlivá měření bez ohledu na zápis paralelky v SIS
-  *    Před každým praktikem ​je v rozvrhu zařazena jedna vyučovací, tzv. **konzultační** hodina. Během ní je možno s íslušným vyučujícím konzultovat ​ípadné nejasnosti, eventuálně začít měřit, pokud to okolnosti dovolují. Seznam vyučujících v jednotlivých kurzech praktik je uveden v~rozvrhu. +  * Rezervace úlohy je možná nejdříve 14 dní a nejpozději 60 min. předem. Odhlášení zapsané úlohy ​je možné nejpozději 3 dny před začátkem měření. 
-  *    Studenti se před zahájením praktika **přezouvají**. Své věci ukládají do uzamykatelných šatnových skříněk umístěných v~suterénu budovy Ke Karlovu 3 v~místnosti označené „KVOF - praktika“. Klíče ​od místnosti a od skříněk ​se vyzvedávají v jednotlivých ​praktikách. Přestože uložené věci jsou dvojnásobně uzamčené, žádáme studenty, aby ve skříňkách ​neskladovali ​cenné věci (mobilní telefony, kalkulačky,​ osobní doklady, platební karty, šperky)V~případě nutnosti si studenti tyto cennosti vezmou s~sebou do místnosti praktikv odůvodněných výjimečných případech,​ kdy mají s sebou cenné objemné věci, tyto mohou uložit ve vrátnici budovy Ke Karlovu 3. Klíče je nutné po měření vracet zpět! +  * Je možné změřit maximálně 3 úlohy týdně. Pokud nastane situaceže nebude dostatek volných termínů, bude maximální počet zápisů týdně dočasně omezen.  
-  *    **Pozdní příchod** do praktika, ​tzn. příchod ​po uplynutí „konzultační hodiny“není povolen+  * Studenti musí dodržet podmínky ​tzv. **kontrolních dnů** specifikovaných v přehledu aktuálního semestru, pokud nenastanou vážné, písemně doložené důvody. Nesplní-li student tuto podmínku, bude mu odebrána ​možnost zápisu do praktika (ípadně další úlohy ​edepsány lektorem). 
 +  * Seznam vyučujících v jednotlivých kurzech praktik je uveden v~rozvrhu. 
 +  * Studenti se před zahájením praktika **přezouvají**. Své věci ukládají do uzamykatelných šatnových skříněk umístěných v~suterénu budovy Ke Karlovu 3 v~místnosti označené „KVOF - praktika“. Klíče se vyzvedávají v~jednotlivých ​místnostech fyzikálních praktik. Přestože uložené věci jsou dvojnásobně uzamčené, žádáme studenty, aby ve skříňkách ​nenechávali ​cenné věci. ​Šatnu je třeba zamykatklíče je nutné po měření vracet zpět. 
 +  * **Příchod** do praktika ​je možný nejdéle do 20 minut od začátku výuky. 
 +  * V rozvrhu je pro každé praktikum rezervováno o jednu vyučovací hodinu vícenež je doba výuky podle studijního plánuČást této doby slouží pro klidný ​příchod ​do praktika a registraci, 30 minut na konci každého praktika je určeno na úklid pracovištěkonzultace opravených protokolů apod.  
 +  * V praktiku mohou pracovat pouze řádně připravení studenti. Stručná písemná příprava musí obsahovat vztahy nutné k výpočtům,​ potřebné konstanty, tabulkové hodnoty a schéma zapojení (pokud je k úloze třeba). Za přípravu se nepovažuje studijní text v mobilu nebo v počítači. 
 +  * Přístroje v praktiku zapínají i vypínají vyučující.
  
 ===== Protokol ===== ===== Protokol =====
  
-  *     ​Každé měření je zpracováno do **protokolu**. Doporučená struktura protokolu je uvedena v rubrice „Psaní protokolů“. +  * Každé měření je zpracováno do **protokolu**. Doporučená struktura protokolu je uvedena v rubrice „Psaní protokolů“. 
-  *     ​**Protokol se odevzdává** před každým dalším měřením, při dlouhodobé přestávce nejpozději 14 dní po měření. Pokud jsou měření konána v týž den či večer a ráno následující den (tj. pokud student měří od 15:40 nebo později a hned následující ráno od 9:00 nebo dříve), mohou být oba protokoly odevzdány najednou až po změření obou úloh před dalším měřením, nejpozději však do 14 dnů po měření druhé úlohy. Takto mohou být měřeny pouze 2 úlohy. +  * **Protokol se odevzdává** před každým dalším měřením, při dlouhodobé přestávce nejpozději 14 dní po měření. Pokud jsou měření konána v týž den či večer a ráno následující den (tj. pokud student měří od 15:40 nebo později a hned následující ráno od 9:00 nebo dříve), mohou být oba protokoly odevzdány najednou až po změření obou úloh před dalším měřením, nejpozději však do 14 dnů po měření druhé úlohy. Takto mohou být měřeny pouze 2 úlohy. 
-  *     Studenti mohou změřit maximálně 3 úlohy týdně a musí dodržet podmínky tzv. **kontrolních dnů** specifikovaných v přehledu aktuálního semestru, pokud nenastanou vážné písemně doložené důvody. Nesplní-li student tuto podmínku, bude mu odebrána možnost zápisu do praktika. +  * Po změření poslední úlohy je nutné odevzdat protokol nejpozději 14 dní po měření. ​
-  *     Po změření poslední úlohy je nutné odevzdat protokol nejpozději 14 dní po měření. ​+
  
 ===== Zápočty ===== ===== Zápočty =====
rad.txt · Poslední úprava: 31.05.2023 15:08 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.