Předchozí kapitola Předchozí podkapitola Obsah kapitoly Příklady Průvodce Následující podkapitola Následující kapitola


1.2 Vlnová rovnice

Šíření světla, které je speciálním případem elektromagnetických vln, popisuje vlnová rovnice, která plyne z Maxwellových rovnic. Připomeňme si nyní, jak z Maxwellových rovnic vlnovou rovnici dostaneme a jaký má tvar pro různá prostředí. V tomto kontextu lze prostředí rozdělit na prostředí homogenní, nehomogenní, izotropní, anizotropní, vodivá a nevodivá. Homogenní prostředí jsou taková, jejichž vlastnosti jsou ve všech místech stejné, nezávisí na prostorové souřadnici. V prostředích nehomogenních naopak na prostorové souřadnici závisí. Izotropní látky mají vlastnosti nezávislé na směru (šíření světla, polarizace apod.), v anizotropních jsou jejich vlastnosti na směru závislé. Rozdělení látek na vodivé a nevodivé je obvyklé v učebnicích o elektřině a magnetismu, kde se mluví zpravidla o dielektrikách a vodičích. Vyjdeme z Maxwellových rovnic

image002.png (1.1)
image004.png (1.2)
image006.png (1.3)
image008.png (1.4)
a obvyklých materiálových vztahů
image010.png (1.5)
image012.png (1.6)
image014.png (1.7)
Zde je použité běžné značení veličin: je intenzita elektrického pole, je elektrická indukce, je magnetická intenzita, magnetická indukce, elektrická polarizace, hustota elektrického proudu, ρ hustota elektrického náboje, μ je magnetická permeabilita, ε0 permitivita vakua a σ elektrická vodivost. Budeme se zabývat šířením světla v látkách nemagnetických, tedy . Ve většině případů (kromě 16. kapitoly) budeme také předpokládat lineární závislost polarizace na elektrickém poli, tedy
image030.png (1.8)
kde je elektrická susceptibilita (obecně tenzor) a odkud je
image034.png (1.9)
Permitivita je obecně tenzorová veličina závislá na prostorových souřadnicích. Výraz v kulatých závorkách v (1.9) definuje relativní permitivitu, .Vlastnosti permitivity podle typu prostředí jsou shrnuty v tab. 1.2. 1

homogenní

nehomogenní

izotropní

anizotropní

Tabulka 1.2 Přehled klasifikace prostředí a odpovídající charakter permitivity

Nyní se budeme zabývat pouze izotropními prostředími, šíření světla anizotropními prostředími budeme podrobně zkoumat v kapitole 13. Aplikujeme-li operátor na rovnici (1.1) a uvážíme-li, že můžeme zaměnit pořadí derivací podle času a souřadnice, dostaneme po dosazení z rovnice (1.2)

image052.png (1.10)
Můžeme nyní použít vektorovou identitu
image054.png (1.11)
Obvykle se dále předpokládá, že
image056.png (1.12)
To je splněno například pro homogenní izotropní prostředí bez volného náboje, jak plyne přímo z rovnice (1.3), nebo v dobrých vodičích, kde je amplituda jakéhokoliv náboje v objemu rychle tlumena.2

Platí-li (1.12) a výše uvedené materiálové vztahy, dostáváme vlnovou rovnici ve tvaru ( je Lapalceův operátor)

image060.png (1.13)
Odtud můžeme získat známé tvary vlnové rovnice. Například pro šíření světla ve vakuu je a . Pro homogenní izotropní dielektrikum ( ), pro které platí (1.8), máme
image066.png (1.14)
tedy fázová rychlost šíření je
image068.png (1.15)
V optice se zavádí veličina index lomu prostředí, jako poměr rychlosti světla ve vakuu k rychlosti světla v daném (nemagnetickém) prostředí,
image070.png (1.16)


Předchozí kapitola Předchozí podkapitola Obsah kapitoly Příklady Průvodce Následující podkapitola Následující kapitola