Předchozí kapitola Příklady Průvodce Následující kapitola


2 Interference světla

Z principu superpozice vyplývá, že pokud jednotlivá světelná pole jsou řešením vlnové rovnice, je řešením i jejich součet. Pokud se tedy v prostoru setkávají například dvě světelné vlny , , je výsledné pole dáno součtem

image003.png (5.1)
Okem a detektory však zaznamenáváme intenzitu světla. To ovšem znamená, že odpovídají-li zmíněným dvěma světelným polím intenzity a , není obecně výsledná intenzita I rovna součtu jednotlivých intenzit, . Ukazuje se naopak, že v určitých místech může být intenzita větší než součet, jinde menší nebo dokonce nulová. Jevy, v nichž skládání dvou nebo více polí vede k prostorové modulaci intenzity výsledného pole, se nazývají interferenčními jevy. Interference světla je tedy skládání světla. Protože výsledná modulace světelné intenzity je přímým důsledkem vlnové povahy světla, považovala se v historii vždy existence interference za přímý důkaz vlnové povahy světla.Slavný je zejména Youngův interferenční experiment, který popíšeme v dalších odstavcích.

Jakkoliv není z hlediska teoretického interference nic jiného než správné sčítání vektorů elektrické intenzity a pak výpočet intenzity světla, z hlediska optických jevů zahrnují interferenční jevy širokou škálu situací - od interferometrů pro spektrální měření přes laserové rezonátory až po barevné jevy na olejových skvrnách na vodě či barevná křídla motýlů. Proto stojí za jistou námahu vypsat sčítání polí v některých typických situacích explicitně.

V řadě praktických případů se ovšem interference neprojevuje. Například příspěvky světelných toků jednotlivých žárovek na lustru se jednoduše sčítají. V tomto případě se totiž nesčítají uspořádané monochromatické vlny, ale neuspořádané světlo s amplitudou nebo fázemi náhodně se měnícími v čase. Středování při výpočtu výsledné intenzity světla pak vede k nulové hodnotě interferenčního členu.


Předchozí kapitola Příklady Průvodce Následující kapitola