Předchozí kapitola Příklady Průvodce Následující kapitola


6 Pohyb částice v elektromagnetickém poli

V předchozích kapitolách byly dosti podrobně popsány vlastnosti silového půso­bení elektromagnetického pole na objekty charakterizované jejich nábojem či elektrickým nebo magnetickým dipólovým momentem. Uvedená interakce ovlivňuje pohyb takových elektricky či magneticky aktivních hmotných objektů a studium tohoto pohybu má značný význam nejen pro poznání vlastností elek­tromagnetického pole, ale i pro rozvoj mnohých experimentálních metod a za-řízení v experimentální fyzice a technice.

Je samozřejmé, že elektromagnetické pole může nejen ovlivňovat pohyb uvažovaného hmotného objektu jako celku, ale může měnit i jeho vnitřní struk­turu, což se projeví změnami hodnot elektrických a magnetických momentů. Obráceně, studovaný objekt bude elektromagnetické pole zpětně ovlivňovat, takže popis jeho pohybu v plné obecnosti může představovat značně kompliko­vaný problém. V úvahách této kapitoly budeme oba posledně jmenované vlivy zanedbávat. Parametry studovaného objektu budeme považovat za zcela nezá­vislé na vnějším elektromagnetickém poli a naopak budeme předpokládat, že zpětné ovlivnění elektromagnetického pole je natolik malé, že pole můžeme považovat za nezávislé na poloze, respektive na rychlosti a zrychlení studova­ného objektu.

Za uvedených předpokladů budeme v oddílech 6.1 a 6.2 postupně studovat zákonitosti pohybu nabité částice a částice gyromagnetické a v oddílu 6.3 probereme nejdůležitější aplikace získaných poznatků.

 

 


Předchozí kapitola Příklady Průvodce Následující kapitola