5.1.6. Vstupní impedance reálného operačního zesilovače ../../images/buton/menu.gif

Vstupní impedance Z vstup zapojení OZ s invertujícím vstupem je dána výrazem (srovnej se vztahem (5.3)).

images/image35.gif; (5.6)

odhadněme velikost druhého členu na pravé straně výrazu (5.6). Pro typické zapojení, kde zpětnovazební odpor je Ro ~104 - 105 Ω a zesílení A ~ 104 - 106 pak platí

images/image36.gif .

To znamená, že prakticky lze druhý člen na pravé straně výrazu (5.6) ve většině případů zanedbat a vstupní impedance je určena odporem (resp. impedancí) R1 (resp.Z1) jako v případě ideálního operačního zesilovače.

Dynamický vstupní odpor Rvstup v zapojení s neinvertujícím vstupem u reálného operačního zesilovače vypočteme ze změny napětí o ΔE2 změny vstupního proudu ΔJ vstup ze vztahu

images/image37.gif .

Určíme nejprve ΔJvstup. Změna výstupního napětí ΔEo, která je vyvolaná změnou vstupního napětí o ΔEi:

images/image38.gif

změna ΔJvstup je pak dána vztahem

images/image39.gif

images/image40.gif (5.7)

Jako příklad uvedeme zesilovač, který má zesílení se zpětnou vazbou rovné 100, A ~ 104, Ri ~ 40 Ω.

Pak images/image41.gif ~ 100

a ze vztahu (5.7) plyne, že dynamický vstupní odpor reálného operačního zesilovače v zapojení s neinvertujícím vstupem je

Rvstup ~ 4 MΩ.

Jestliže je třeba ještě zvýšit vstupní odpor neinvertujícího vstupu, je možné užít zapojení známé pod názvem ”bootstrapping”. Principiální zapojení je patrno z obr. 5.4. Metoda spočívá v tom, že část výstupního signálu vedeme ve stejné polaritě na neinvertující vstup, čímž hradíme část proudu na vstup zesilovače, tj. zavádí se slabá kladná zpětná vazba. Kladná zpětná vazba má za následek, že proud na vstupu operačního zesilovače poklesne a. vstupní odpor Rvstup se zvýší.

images/image42.gif

obr. 5.4


Další ... Funkční měniče