Spektrometry pro měření dob života pozitronů

 • Spektrometr dob života pozitronů s vysokým rozlišením zprovozněný v roce 2006 je vybaven rychlými fotonásobiči Hamamatsu H3378 a kónickými BaF2 scintilátory. Signály z detektorů jsou vzorkovány v reálném čase dvojicí 8-bitových digitizérů Acqiris DC211. Digitalizované signály jsou potom zpracovány off-line metodou integrální konstantní frakce. Tento spektrometr vykazuje excelentní časové rozlišení 145 ps (FWHM 22Na).


 • Analogový spektrometr dob života pozitronů je vybaven rychlými fotonásobiči Photonis  XP2020/Q a válcovámi BaF2 scintilátory. Tento spektrometr pracuje v uspořádání fast-fast . Detektorové signály jsou zpracovány analogovými NIM moduly (Ortec, Canberra, Fast-Com). Analogový spectrometer vykazuje časové rozlišení 160 ps (FWHM 22Na) a je kontinuálně využíván pro měření dob života pozitronů od roku 1998.


 • Spektrometr dob života pozitronů s trojnou koincidencí vyvinutý pro výzkum defektů v ocelích tlakových nádob reaktoru ozářených neutrony. Ozářené oceli obsahují radioizotope 60Co, který se rozpadá promptní emisí dvou fotonů. Měření trojných koinciencí umožňuje odlišit tří-fotonové události pocházející od anihilace pozitronů od dvou-fotonových událostí pocházejících od rozpadu 60Co.


Spektrometry pro měření Dopplerovského rozšíření

 • Digitální spektrometr pro měření Dopplerovského rozšíření byl zkonstruován v naší laboratoři v roce 2010. Jedná se o první digitální spektrometr pro měření Dopplerovského rozšíření na světě. Spektrometr je vybaven dvěma koaxiálními polovodičovými detektory z vysoce čistého germania. Signály z detektorů jsou vzorkány v reálném čase 12-ti bitovými digitizéry a následně analyzovány off-line pomocí speciálního softwaru. Digitální spektrometr dopplerovského rozšíření může pracovat ve dvou režimech:
  • semi-digitální režim, kdy detektorové signály jsou nejdříve tvarovány pseudo-Gaussovským filtrem ve spektroskopickén zesilovači za účelem zlepšení poměru signál-šum a následně digitalizovány;
  • čistě-digitální režim, kdy detektorové signály jsou přímo vzorkovány digitizéry.
  Digitální spektrometr Dopplerovského rozšíření umožňuje dosáhnout vynikajícího energetického rozlišení a získat spektrum s extrémně nízkým pozadím.


 • Analogový spektrometr pro měření Ddopplerovského rozšíření vybavený dvěma polovodičovými koaxiálními detektory z vysoce čistého germania je také k dispozici v naší laboratoři. Signály z detektorů jsou zpracovány analogovou elektronikou složenou z NIM modulů (Ortec, Canberra). Tento analogový spektrometr je využíván pro charakterizaci vzorků od roku 2000.