prava cast

Oddělení katedry

Oddělení radiofrekvenční spektroskopie
Vedoucí: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Zabýváme se aplikacemi spektroskopie jaderné magnetické rezonance (NMR) a jaderné kvadrupólové rezonance (NQR) pro studium atomové, elektronové a magnetické struktury i dynamiky kondenzovaných soustav. Dosahované výsledky mají jednak praktický charakter, jednak umožňují pochopit hlubší souvislosti mezi mikrostrukturou a makroskopickými parametry studovaných objektů. Na Matematicko-fyzikální fakultě má spektroskopie NMR dlouhou tradici. ...
Oddělení spinové fyziky
 • Skupina pozitronové anihilace
  Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
  V naší skupině se zabýváme výzkumem pevných látek pomocí pozitronové anihilační spektroskopie (PAS). Jedná se o nedestruktivní techniku, kde jako sondu pro charakterizaci materiálu používáme pozitrony, tj. antičástice elektronů. Při procesu anihilace se pár elektron a pozitron změní na anihilační záření, které přináší cenné informace o elektronové struktuře materiálu v místě anihilace. Pomocí PAS je možné získat informace o poruchách mříže studovaných materiálů (např. vakancí, dislokací, precipitátů atd.) a to v atomárním rozlišení. V naší skupině se zabýváme také metodologickým vývojem PAS, především se jedná o použití digitálních technik pro velmi přesné měření dob života pozitronů a dopplerovského rozšíření anihilačního záření.
 • Skupina prof. Ing. Miroslava Fingera, DrSc. v CERNu
  Vedoucí: prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
Oddělení fyziky a techniky nízkých teplot
 • Skupina supratekutosti
  Vedoucí: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
  Kryogenní helium nabízí tři pracovní látky pro studium dynamiky tekutin (chladný plyn, normální a supratekutou kapalinu) s unikátními vlastnostmi - např. přes dvě dekády experimentálně laditelnou kinematickou viskozitou až po nejnižší ze všech známých látek. Naše experimenty kryogenní dynamiky tekutin zahrnují zejména studium přechodu vybraných klasických a supratekutých proudění k turbulenci či kryogenní turbulentní konvekci ultravysokých Rayleighových čísel. Kvantová kapalina - supratekuté helium (He II) - pak umožňuje studium dynamiky kvantovaných vírů - kvantové turbulence, kterou generujeme jak tepelně v protiproudu normální a supratekuté složky He II tak mechanicky a detekujeme metodou tlumení druhého zvuku nebo pomocí citlivých mechanických oscilátorů. Proudění kapalného helia v optickém kryostatu vizualizujeme sledováním pohybu mikročástic pevné směsi vodíku a deuteria nasvícených laserem a snímaných citlivou ultrarychlou kamerou. Ke studiu čistě supratekutého proudění v oblasti milikelvinových teplot máme k dispozici výkonný rozpouštěcí refrigerátor.
 • Skupina supravodivosti
  Společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČZ, v.v.i. a MFF UK v Praze. Základní výzkum je zaměřen na jevy související se supravodivostí a na studium magnetických vlastností některých látek pomocí skvidových magnetometrů, kterými je laboratoř vybavena.
 • Skupina Mössbauerovy spektroskopie
  Vedoucí: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
  Metody Mössbauerovy spektrokopie nalezly široké uplatnění v nejrůznějších oborech výzkumu, zejména ve fyzice, chemii, geologii, biologii a lékařství. Používají stabilní atomová jádra chemických prvků, nejčastěji stabilního izotopu 57Fe, jako lokální sondy ve struktuře studovaných látek. Velikost hyperjemných interakcí atomových jader sondy je citlivá a proto také může podat informaci zejména o valenčním stavu iontů, lokální krystalové symetrii a defektech krystalové mříže, magnetickém uspořádání a fázovém složení vzorků.
Oddělení Kryogenní techniky (KRYO)
Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslav Kohout, Dr.
Oddělení zajišťuje dodávky kryogenních kapalin (LN2 a LHe) a servis technických a kryogenních zařízení nejen pro katedru, ale i pro další pracoviště MFF a v určitém rozsahu i pro řadu dalších výzkumných institucí a do komerční sféry.