Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_a09

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zadani:u_a09 [11.11.2013 10:33]
Kudrnová Hana Mgr.
zadani:u_a09 [27.05.2019 13:56] (aktuální)
Kudrnová Hana Mgr.
Řádek 3: Řádek 3:
  
  
-====== (A9) Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty======+====== (A9) Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty ======
  
 +{{:​zadani:​texty:​txt_ua09.pdf|Studijní text}}
 +
 +/*
 [[:​zadani:​texty:​txt_a09|Studijní text]] [[:​zadani:​texty:​txt_a09|Studijní text]]
 +*/
  
 ===== Pracovní úkol ===== ===== Pracovní úkol =====
  
-  - Změřte voltampérové ​charkteristiky ​fotonek GKE, GKV.+  - Změřte voltampérové ​charakteristiky ​fotonek GKE, GKV.
   - Rozborem charakteristik zjistěte, která z~nich je vakuová a~která je plynem plněná.   - Rozborem charakteristik zjistěte, která z~nich je vakuová a~která je plynem plněná.
   - Změřte VA charakteristiky vakuové fotonky pro záporné hodnoty anodového napětí.   - Změřte VA charakteristiky vakuové fotonky pro záporné hodnoty anodového napětí.
Řádek 23: Řádek 26:
 Fotonky, zapojení v~propustném a~závěrném směru Fotonky, zapojení v~propustném a~závěrném směru
  
-následující sem nepatří:​ +**{{:​zadani:​pokyny:​mereni_ua09.pdf|Pokyny ​měření}}** ​
-==== ad 1) ==== +
- +
-Pro osvětlení použijte rtuťové výbojky s filtrem Hg Mon~546. +
-Měřte s malými hodnotami osvětlení fotonek. Osvětlení +
-nastavujte irisovou clonou a volte jej tak, aby proud +
-fotonkou nepřesáhl 1~uA při maximálním napětí. Měřte v +
-oboru 0<//​U<​sub>​a</​sub>//<​60~V. +
- +
-==== ad 2) ==== +
- +
-  - Fotonka použitá v našem experimentu má maximum spektrální citlivosti v ultrafialové oblasti. Při měření se sodíkovou výbojkou a žlutými čarami rtuti je fotonka málo citlivá a na pikoampérmetru je tudíž malá výchylka při zcela otevřené irisové cloně (asi 10 dílků při nejcitlivějším rozsahu). Proto doporučujeme měřit tak, že brzdným napětím nastavujeme výchylku pikoampérmetru na celé dílky stupnice a k těmto hodnotám odečítáme napětí na voltmetru, jehož stupnice je jemněji dělena. +
-  - Vzhledem k tomu, že se provádí extrapolace na nulovou hodnotu //​I<​sub>​a</​sub>//​ a závislost anodového proudu na brzdném napětí je právě v oblasti malých proudů zakřivena, je třeba tuto část charakteristiky pečlivě proměřit. +
-  - Abychom odstranili možný vliv prostorového náboje na výsledek měření, je nutné měřit s co možná nejmenší intensitou osvětlení fotonky (výchylka pikoampérmetru při nulovém brzdném napětí maximálně třicet dílků stupnice při nejcitlivějším rozsahu). +
-  - U použité fotonky nelze odstranit malou fotoemisi anody. Tento jev lze omezit malým osvětlením fotonky, ale v oblasti malé citlivosti fotonky (žlutá oblast) se přece projeví. Při extrapolaci na nulovou hodnotu //​I<​sub>​a</​sub>//​ je proto třeba k tomuto přihlédnout. Ve svém důsledku způsobí zmenšení přesnosti měření. Přibližný tvar závislosti //​I<​sub>​a</​sub>​~=~I<​sub>​a</​sub>​(U<​sub>​a</​sub>​)//​ je na obr.1. +
- +
- +
-{{ :​zadani:​pokyny:​a09o1.gif |Obr. 1}} +
- +
-Čárkovaně je vyznačena nasycená hodnota proudu //​I<​sub>​s</​sub>//​ tekoucího +
-od anody ke katodě. Tuto hodnotu nutno zjistit u každé +
-charakteristiky zvlášť. Předpokládáme-li,​ že v rozhodující +
-části charakteristiky A, B je tento proud již nasycen, je +
-možno extrapolovat závislost +
-//​I<​sub>​a</​sub>​~=~I<​sub>​a</​sub>​(U<​sub>​a</​sub>​)//​ +
- hodnotě //​-I<​sub>​s</​sub>//​. V +
-případě neplatnosti předpokladu o nasycení proudu +
-anoda-katoda v oblasti AB vzniká nepřesnost v +
-extrapolované hodnotě //​U<​sub>​0</​sub>//,​ kterou lze odhadnout asi na +
-±0,1~V. Tato hodnota se ovšem případ od případu liší. Je +
-tedy tředa provést rozbor přesnosti extrapolace pro každou +
-charakteristiku zvlášť. +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
  
  
zadani/u_a09.1384162386.txt.gz · Poslední úprava: 11.11.2013 10:33 autor: Kudrnová Hana Mgr.