Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hodnoceni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
hodnoceni [30.09.2013 13:16]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D. [Celkové hodnocení práce v praktiku – zápočty]
hodnoceni [23.04.2020 08:56] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Hodnocení protokolů ====== ====== Hodnocení protokolů ======
  
-===== Hodnocení jednotlivé ​úlohy ​=====+Celkové hodnocení ​úlohy ​sestává z~hodnocení práce při měření úlohy a z~hodnocení referátu (protokolu).
  
-Hodnocení ​jednotlivé úlohy sestává z~hodnocení ​práce při měření ​úlohy a z~hodnocení referátu (protokolu).+===== Hodnocení práce při měření ​=====
  
-==== Hodnocení práce při měření ==== 
  
-0 – 5 bodů\\+0 – 3 body\\
 Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k~měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s~pracovními úkoly a postupy k~jejich splnění. Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k~měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s~pracovními úkoly a postupy k~jejich splnění.
  
-==== Hodnocení referátů (protokolů) ====+===== Hodnocení referátů (protokolů) ​=====
  
-=== Teoretická část ===+==== Teoretická část ​====
  
-0 – 1 bod\\+0 – 2 body\\
 Pro získání plného počtu bodů musí být teoretický úvod stručný, zformulovaný vlastními slovy, nekopírovaný (ani částečně). Musí obsahovat vztahy, pomocí kterých budete zpracovávat naměřené hodnoty. Význam veličin v~použitých vztazích bude popsán. Vztahy (rovnice) očíslujte. V praktiku z~elektřiny nutno nakreslit schémata používaných zapojení. V~teoretické části se průběžně uvádějí odkazy na použitou literaturu. Pro získání plného počtu bodů musí být teoretický úvod stručný, zformulovaný vlastními slovy, nekopírovaný (ani částečně). Musí obsahovat vztahy, pomocí kterých budete zpracovávat naměřené hodnoty. Význam veličin v~použitých vztazích bude popsán. Vztahy (rovnice) očíslujte. V praktiku z~elektřiny nutno nakreslit schémata používaných zapojení. V~teoretické části se průběžně uvádějí odkazy na použitou literaturu.
-=== Výsledky měření ===+==== Výsledky ​a zpracování ​měření ​====
  
-0 – bodů\\+0 – bodů\\
 Kapitola má mít tyto náležitosti:​\\ Kapitola má mít tyto náležitosti:​\\
-  * Popis způsobu zpracování dat (metoda zpracování,​ typ chyby, případně zvolená hodnota pravděpodobnosti,​ statistické vztahy). Z~protokolu musí být zřejmé, jak se k~výsledku na základě naměřených dat došlo ​tj. např. jaké hodnoty byly dosazovány do statistických vzorců nebo do vzorců používaných při vyhodnocování závislostí či výpočtu chyb měření (k~odkazu na patřičné vzorce slouží jejich očíslování v teoretickém úvodu). Označení veličin musí být shodné s teoretickou částí.+  * Popis způsobu zpracování dat (metoda zpracování,​ typ chyby, případně zvolená hodnota pravděpodobnosti,​ statistické vztahy). Z~protokolu musí být zřejmé, jak se k~výsledku na základě naměřených dat došlonapř. jaké hodnoty byly dosazovány do statistických vzorců nebo do vzorců používaných při vyhodnocování závislostí či výpočtu chyb měření (k~odkazu na patřičné vzorce slouží jejich očíslování v teoretickém úvodu). Označení veličin musí být shodné s~teoretickou částí.
   * Tabulky obsahují naměřené hodnoty, důležité mezivýsledky,​ konečné výsledky a jejich chyby. Tabulky jsou číslované a mají název. Záhlaví tabulky obsahuje symbol veličiny a její jednotku.   * Tabulky obsahují naměřené hodnoty, důležité mezivýsledky,​ konečné výsledky a jejich chyby. Tabulky jsou číslované a mají název. Záhlaví tabulky obsahuje symbol veličiny a její jednotku.
   * Výsledky graficky. Grafy s~názvem a číslem, vhodnými měřítky, popisem os, správným proložením experimentálních ev. teoretických bodů, s~legendou, je-li v grafu více křivek. U regresních závislostí budou uvedeny získané parametry a odchylky.   * Výsledky graficky. Grafy s~názvem a číslem, vhodnými měřítky, popisem os, správným proložením experimentálních ev. teoretických bodů, s~legendou, je-li v grafu více křivek. U regresních závislostí budou uvedeny získané parametry a odchylky.
-  * Podmínky pokusu teplota místnosti, tlak vzduchu, případně vlhkost a jiné okolnosti, které měření ovlivňují. ​+  * Podmínky pokusuteplota místnosti, tlak vzduchu, případně vlhkost a jiné okolnosti, které měření ovlivňují. ​
  
-Ne každá úloha poskytne podklady pro tabulky a grafy. Plný počet bodů však bude udělen vždy, je-li naměřeno (postaveno) vše a zpracováno správně dle zadání úlohy. Nevylučuje to případ, kdy si student naměří něco navíc či jinak, je jen třeba, aby vlastní variantu předem prodiskutoval s přítomným vyučujícím. +Ne každá úloha poskytne podklady pro tabulky a grafy. Plný počet bodů však bude udělen vždy, je-li naměřeno (postaveno) vše a zpracováno správně dle zadání úlohy. Nevylučuje to případ, kdy si student naměří něco navíc či jinak, je jen třeba, aby vlastní variantu předem prodiskutoval s~přítomným vyučujícím. 
-=== Diskuse výsledků ===+==== Diskuse výsledků ​====
  
 0 – 4 body\\ 0 – 4 body\\
Řádek 35: Řádek 34:
   * Diskutovat zdroj případné systematické chyby. ​   * Diskutovat zdroj případné systematické chyby. ​
  
-=== Závěr ===+==== Závěr ​====
  
-0 – 1 body\\+0 – 1 bod\\
 Shrnutí dosažených výsledků, uvedení výsledků ve správném tvaru. Shrnutí dosažených výsledků, uvedení výsledků ve správném tvaru.
-=== Seznam použité literatury ===+==== Seznam použité literatury ​====
  
 0 – 1 bod\\ 0 – 1 bod\\
 Literatura je uvedena v obvyklé formě. Literatura je uvedena v obvyklé formě.
  
-//Pokud se zjistí, že protokol byl opsaný, celkové hodnocení úlohy bude **0 bodů**.// +//Pokud se zjistí, že protokol byl opsaný, celkové hodnocení úlohy bude **0 bodů**.// ​
- +
- +
-===== Celkové hodnocení práce v praktiku – zápočty ===== +
  
-Studenti mají za povinnost změřit ​a zpracovat daný počet úloh dle aktuálního přehledu semestru.+Úloha ohodnocená 0 - 6 body se neuznává jako splněná.  
 +Referát je možné opravit nebo úlohu přeměřit
 +Opsaný protokol není možné opravit, je nutné změřit **jinou** úlohu.
  
-Úloha ohodnocená 0 - 6 body se neuznává jako splněná. 
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 9 úloh (maximálně 180 bodů): === 
-  * výborně 153 – 180 bodů / semestr; žádná úloha za <​~15~bodů ​ 
-  * velmi dobře 126 – 152 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~11~bodů ​ 
-  * dobře 99 – 125 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně dvě za <​~10~bodů ​ 
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 8 úloh (maximálně 160 bodů): === 
-  * výborně 136 – 160 bodů / semestr; žádná úloha za <​~15~bodů ​ 
-  * velmi dobře 112 – 135 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně jedna za <​~11~bodů 
-  * dobře 88 – 111 bodů / semestr; žádná úloha za <​~7~bodů a maximálně dvě za <​~10~bodů 
  
hodnoceni.1380539760.txt.gz · Poslední úprava: 30.09.2013 13:16 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.