Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hodnoceni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
hodnoceni [21.08.2013 16:01]
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
hodnoceni [23.04.2020 08:56] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Hodnocení protokolů ====== ====== Hodnocení protokolů ======
  
-===== Hodnocení jednotlivé ​úlohy ​=====+Celkové hodnocení ​úlohy ​sestává z~hodnocení práce při měření úlohy a z~hodnocení referátu (protokolu).
  
-Hodnocení ​jednotlivé úlohy sestává z hodnocení ​práce při měření ​úlohy a z hodnocení referátu (protokolu).+===== Hodnocení práce při měření ​=====
  
-==== Hodnocení práce při měření ==== 
  
-0 – 5 bodů\\ +0 – 3 body\\ 
-Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s pracovními úkoly a postupy k jejich splnění.+Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k~měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s~pracovními úkoly a postupy k~jejich splnění.
  
-==== Hodnocení referátů (protokolů) ====+===== Hodnocení referátů (protokolů) ​=====
  
-=== Teoretická část ===+==== Teoretická část ​====
  
-0 – 1 bod\\ +0 – 2 body\\ 
-Pro získání plného počtu bodů musí být teoretický úvod stručný, zformulovaný vlastními slovy, nekopírovaný (ani částečně). Musí obsahovat vztahy, pomocí kterých budete zpracovávat naměřené hodnoty. Význam veličin v použitých vztazích bude popsán. Vztahy (rovnice) očíslujte. V praktiku z elektřiny nutno nakreslit schémata používaných zapojení. V teoretické části se průběžně uvádějí odkazy na použitou literaturu. +Pro získání plného počtu bodů musí být teoretický úvod stručný, zformulovaný vlastními slovy, nekopírovaný (ani částečně). Musí obsahovat vztahy, pomocí kterých budete zpracovávat naměřené hodnoty. Význam veličin v~použitých vztazích bude popsán. Vztahy (rovnice) očíslujte. V praktiku z~elektřiny nutno nakreslit schémata používaných zapojení. V~teoretické části se průběžně uvádějí odkazy na použitou literaturu. 
-=== Výsledky měření ===+==== Výsledky ​a zpracování ​měření ​====
  
-0 – bodů\\+0 – bodů\\
 Kapitola má mít tyto náležitosti:​\\ Kapitola má mít tyto náležitosti:​\\
-  * Popis způsobu zpracování dat (metoda zpracování,​ typ chyby, případně zvolená hodnota pravděpodobnosti,​ statistické vztahy). Z protokolu musí být zřejmé, jak se k výsledku na základě naměřených dat došlo ​tj. např. jaké hodnoty byly dosazovány do statistických vzorců nebo do vzorců používaných při vyhodnocování závislostí či výpočtu chyb měření (k odkazu na patřičné vzorce slouží jejich očíslování v teoretickém úvodu). Označení veličin musí být shodné s teoretickou částí.+  * Popis způsobu zpracování dat (metoda zpracování,​ typ chyby, případně zvolená hodnota pravděpodobnosti,​ statistické vztahy). Z~protokolu musí být zřejmé, jak se k~výsledku na základě naměřených dat došlonapř. jaké hodnoty byly dosazovány do statistických vzorců nebo do vzorců používaných při vyhodnocování závislostí či výpočtu chyb měření (k~odkazu na patřičné vzorce slouží jejich očíslování v teoretickém úvodu). Označení veličin musí být shodné s~teoretickou částí.
   * Tabulky obsahují naměřené hodnoty, důležité mezivýsledky,​ konečné výsledky a jejich chyby. Tabulky jsou číslované a mají název. Záhlaví tabulky obsahuje symbol veličiny a její jednotku.   * Tabulky obsahují naměřené hodnoty, důležité mezivýsledky,​ konečné výsledky a jejich chyby. Tabulky jsou číslované a mají název. Záhlaví tabulky obsahuje symbol veličiny a její jednotku.
-  * Výsledky graficky. Grafy s názvem a číslem, vhodnými měřítky, popisem os, správným proložením experimentálních ev. teoretických bodů, s legendou, je-li v grafu více křivek. U regresních závislostí budou uvedeny získané parametry a odchylky. +  * Výsledky graficky. Grafy s~názvem a číslem, vhodnými měřítky, popisem os, správným proložením experimentálních ev. teoretických bodů, s~legendou, je-li v grafu více křivek. U regresních závislostí budou uvedeny získané parametry a odchylky. 
-  * Podmínky pokusu teplota místnosti, tlak vzduchu, případně vlhkost a jiné okolnosti, které měření ovlivňují. ​+  * Podmínky pokusuteplota místnosti, tlak vzduchu, případně vlhkost a jiné okolnosti, které měření ovlivňují. ​
  
-Ne každá úloha poskytne podklady pro tabulky a grafy. Plný počet bodů však bude udělen vždy, je-li naměřeno (postaveno) vše a zpracováno správně dle zadání úlohy. Nevylučuje to případ, kdy si student naměří něco navíc či jinak, je jen třeba, aby vlastní variantu předem prodiskutoval s přítomným vyučujícím. +Ne každá úloha poskytne podklady pro tabulky a grafy. Plný počet bodů však bude udělen vždy, je-li naměřeno (postaveno) vše a zpracováno správně dle zadání úlohy. Nevylučuje to případ, kdy si student naměří něco navíc či jinak, je jen třeba, aby vlastní variantu předem prodiskutoval s~přítomným vyučujícím. 
-=== Diskuse výsledků ===+==== Diskuse výsledků ​====
  
 0 – 4 body\\ 0 – 4 body\\
-Diskuse je samostatná kapitola referátu (protokolu). V diskusi je třeba:\\ +Diskuse je samostatná kapitola referátu (protokolu). V~diskusi je třeba:\\ 
-  * Posoudit správnost výsledků (hodnot, průběhu závislostí),​ porovnat získané veličiny s tabelovanými hodnotami (kde je to možné) nebo s hodnotami nalezenými v literatuře (literaturu nutno citovat). +  * Posoudit správnost výsledků (hodnot, průběhu závislostí),​ porovnat získané veličiny s~tabelovanými hodnotami (kde je to možné) nebo s hodnotami nalezenými v literatuře (literaturu nutno citovat). 
-  * Zhodnotit, s jakou přesností jsme získanou veličinu naměřili (za kolik desetinných míst měřením ručíme). +  * Zhodnotit, s~jakou přesností jsme získanou veličinu naměřili (za kolik desetinných míst měřením ručíme). 
-  * Naměřené průběhy závislostí je třeba porovnat s očekávanými průběhy.+  * Naměřené průběhy závislostí je třeba porovnat s~očekávanými průběhy.
   * Diskutovat zdroj případné systematické chyby. ​   * Diskutovat zdroj případné systematické chyby. ​
  
-=== Závěr ===+==== Závěr ​====
  
-0 – 1 body\\+0 – 1 bod\\
 Shrnutí dosažených výsledků, uvedení výsledků ve správném tvaru. Shrnutí dosažených výsledků, uvedení výsledků ve správném tvaru.
-=== Seznam použité literatury ===+==== Seznam použité literatury ​====
  
 0 – 1 bod\\ 0 – 1 bod\\
 Literatura je uvedena v obvyklé formě. Literatura je uvedena v obvyklé formě.
  
-//Pokud se zjistí, že protokol byl opsaný, celkové hodnocení úlohy bude **0 bodů**.// +//Pokud se zjistí, že protokol byl opsaný, celkové hodnocení úlohy bude **0 bodů**.// ​
- +
- +
-===== Celkové hodnocení práce v praktiku – zápočty =====+
  
 +Úloha ohodnocená 0 - 6 body se neuznává jako splněná. ​
 +Referát je možné opravit nebo úlohu přeměřit.
 +Opsaný protokol není možné opravit, je nutné změřit **jinou** úlohu.
  
-Studenti mají za povinnost změřit daný počet úloh dle aktuálního přehledu semestru. 
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 9 úloh (maximálně 180 bodů): === 
-  * výborně 153 – 180 bodů / semestr; žádná úloha za < 15 bodů  
-  * velmi dobře 126 – 152 bodů / semestr; žádná úloha za 0 bodů a maximálně jedna za < 11 bodů  
-  * dobře 99 – 125 bodů / semestr; žádná úloha za 0 bodů a maximálně dvě za < 10 bodů  
-=== Hodnocení pro ty, kteří měří za semestr 6 úloh (maximálně 120 bodů): === 
-  * výborně 102 – 120 bodů / semestr; žádná úloha za < 15 bodů  
-  * velmi dobře 84 – 101 bodů / semestr; žádná úloha za 0 bodů a maximálně jedna za < 11  
-  * dobře 66 – 83 bodů / semestr; žádná úloha za 0 bodů a maximálně dvě za < 10  
  
hodnoceni.1377093707.txt.gz · Poslední úprava: 21.08.2013 16:01 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.