Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hodnoceni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
hodnoceni [19.08.2013 17:47]
Drbohlav Tomáš Mgr. vytvořeno
hodnoceni [23.04.2020 08:56] (aktuální)
Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Hodnocení protokolů ====== ====== Hodnocení protokolů ======
 +
 +Celkové hodnocení úlohy sestává z~hodnocení práce při měření úlohy a z~hodnocení referátu (protokolu).
 +
 +===== Hodnocení práce při měření =====
 +
 +
 +0 – 3 body\\
 +Pro získání plného počtu bodů musí být student na měření úlohy dostatečně připraven. Hodnotí se úroveň teoretických znalostí látky, která se váže k~měřené úloze, a také to, jak je student seznámen s~pracovními úkoly a postupy k~jejich splnění.
 +
 +===== Hodnocení referátů (protokolů) =====
 +
 +==== Teoretická část ====
 +
 +0 – 2 body\\
 +Pro získání plného počtu bodů musí být teoretický úvod stručný, zformulovaný vlastními slovy, nekopírovaný (ani částečně). Musí obsahovat vztahy, pomocí kterých budete zpracovávat naměřené hodnoty. Význam veličin v~použitých vztazích bude popsán. Vztahy (rovnice) očíslujte. V praktiku z~elektřiny nutno nakreslit schémata používaných zapojení. V~teoretické části se průběžně uvádějí odkazy na použitou literaturu.
 +==== Výsledky a zpracování měření ====
 +
 +0 – 9 bodů\\
 +Kapitola má mít tyto náležitosti:​\\
 +  * Popis způsobu zpracování dat (metoda zpracování,​ typ chyby, případně zvolená hodnota pravděpodobnosti,​ statistické vztahy). Z~protokolu musí být zřejmé, jak se k~výsledku na základě naměřených dat došlo, např. jaké hodnoty byly dosazovány do statistických vzorců nebo do vzorců používaných při vyhodnocování závislostí či výpočtu chyb měření (k~odkazu na patřičné vzorce slouží jejich očíslování v teoretickém úvodu). Označení veličin musí být shodné s~teoretickou částí.
 +  * Tabulky obsahují naměřené hodnoty, důležité mezivýsledky,​ konečné výsledky a jejich chyby. Tabulky jsou číslované a mají název. Záhlaví tabulky obsahuje symbol veličiny a její jednotku.
 +  * Výsledky graficky. Grafy s~názvem a číslem, vhodnými měřítky, popisem os, správným proložením experimentálních ev. teoretických bodů, s~legendou, je-li v grafu více křivek. U regresních závislostí budou uvedeny získané parametry a odchylky.
 +  * Podmínky pokusu: teplota místnosti, tlak vzduchu, případně vlhkost a jiné okolnosti, které měření ovlivňují. ​
 +
 +Ne každá úloha poskytne podklady pro tabulky a grafy. Plný počet bodů však bude udělen vždy, je-li naměřeno (postaveno) vše a zpracováno správně dle zadání úlohy. Nevylučuje to případ, kdy si student naměří něco navíc či jinak, je jen třeba, aby vlastní variantu předem prodiskutoval s~přítomným vyučujícím.
 +==== Diskuse výsledků ====
 +
 +0 – 4 body\\
 +Diskuse je samostatná kapitola referátu (protokolu). V~diskusi je třeba:\\
 +  * Posoudit správnost výsledků (hodnot, průběhu závislostí),​ porovnat získané veličiny s~tabelovanými hodnotami (kde je to možné) nebo s hodnotami nalezenými v literatuře (literaturu nutno citovat).
 +  * Zhodnotit, s~jakou přesností jsme získanou veličinu naměřili (za kolik desetinných míst měřením ručíme).
 +  * Naměřené průběhy závislostí je třeba porovnat s~očekávanými průběhy.
 +  * Diskutovat zdroj případné systematické chyby. ​
 +
 +==== Závěr ====
 +
 +0 – 1 bod\\
 +Shrnutí dosažených výsledků, uvedení výsledků ve správném tvaru.
 +==== Seznam použité literatury ====
 +
 +0 – 1 bod\\
 +Literatura je uvedena v obvyklé formě.
 +
 +//Pokud se zjistí, že protokol byl opsaný, celkové hodnocení úlohy bude **0 bodů**.// ​
 +
 +Úloha ohodnocená 0 - 6 body se neuznává jako splněná. ​
 +Referát je možné opravit nebo úlohu přeměřit.
 +Opsaný protokol není možné opravit, je nutné změřit **jinou** úlohu.
 +
  
hodnoceni.1376927248.txt.gz · Poslední úprava: 19.08.2013 17:47 autor: Drbohlav Tomáš Mgr.