Předchozí kapitola Předchozí podkapitola Obsah kapitoly Příklady Průvodce Následující podkapitola Následující kapitola


8.2 Clausiova-Clapeyronova rovnice

V předchozím článku jsme se seznámili se stavovým diagramem jednosložkové soustavy a vysvětlili si za jakých podmínek dojde ke změně skupenství. V tomto článku odvodíme matematický vztah, který vyjadřuje, jak se změní tlak, změní-me-li teplotu, při níž se uskutečňuje změna skupenství.

Vyjdeme z volné entalpie, která je definována vztahem (viz čl. 4.7)

eqs/eq_133.gif (8.1)

v němž T je termodynamická teplota, S entropie a H entalpie, přičemž

eqs/eq_141.gif (8.2)

Úplný diferenciál volné entalpie bude roven

eqs/eq_252.gif (8.3)

Protože podle 1. a II. termodynamického zákona (viz články 3.2 a 4.3) je

eqs/eq_267.gif

bude platit (viz též vztah (4.24))

eqs/eq_254.gif (8.4)

Jsou-li obě skupenství látky v mechanické a tepelné rovnováze, pak mají stejnou teplotu a stejný tlak. Proto je dp = 0 i dT = 0, a platí

eqs/eq_253.gif (8.5)

Změníme-li v soustavě buď tlak, nebo teplotu, změní se i volná entalpie. Pro skupenství 1 bude platit

eqs/eq_248.gif

a obdobně pro skupenství 2 vztah

eqs/eq_249.gif

Aby i po vyvolané změně tlaku nebo teploty byla soustava v rovnováze platí

eqs/eq_247.gif (8.7)

Změny veličin p a T jsou v tomto případě nenulové (dp 0, dT 0), takže můžeme psát

eqs/eq_119.gif (8.8)

Změnu entropie S2 - S1 můžeme vyjádřit pomocí skupenského tepla L, které jsme museli soustavě dodat nebo odebrat. Protože změna skupenství probíhá za konstantní teploty, můžeme psát, že platí

eqs/eq_278.gif (8.9)

Po dosazení ze vztahu (8.9) do vztahu (8.8) dostaneme rovnici

eqs/eq_118.gif (8.10)

která se nazývá Clausiova-Clapeyronova rovnice. Uvažuje-li se skupenská přeměna v soustavě o látkovém množství 1 mol, znamená v této rovnici L molární skupenské teplo (L = Lm) a V1, V2 jsou molární objemy látky (V1 = Vm1, V2 = Vm2).

Při odvození rovnice (8.10) jsme nespecifikovali, o jakou změnu skupenství se jedná. Měla by proto platit jak pro přechod pevná látka - kapalina, tak i kapalina - plyn a samozřejmě i pro přechody opačné. Při kondenzaci je vždy objem kapaliny menší než objemu plynu (V2 - V1) < 0, zároveň je i skupenské teplo dodané soustavě záporné, L < 0, neboť při kompresi musíme teplo soustavě odebírat, abychom udrželi konstantní teplotu. Znamená to, že při kondenzaci je vždy pravá strana rovnice (8.10) kladná. Proto zvýšíme-li teplotu soustavy (dT > 0), zvýší se i tlak syté páry (dp > 0).


Předchozí kapitola Předchozí podkapitola Obsah kapitoly Příklady Průvodce Následující podkapitola Následující kapitola