Předchozí kapitola Předchozí podkapitola Obsah kapitoly Příklady Průvodce Následující podkapitola Následující kapitola


3.4 Aplikace prvního termodynamického zákona na ideální plyn

a) Izochorický děj (V = konst.). Dodáme-li plynu teplo , zvýší se jeho teplota o dT. Je-li CV tepelná kapacita plynu stálého objemu, je podle (3.9)

eqs/eq_68.gif (3.22)

Dosazením (3.22) do (3.21), přičemž dV = 0, dostaneme

eqs/eq_262.gif (3.23)

a současně

eqs/eq_263.gif (3.24)

Po integraci (CV pokládáme za konstantu) obou rovnic obdržíme vztah

eqs/eq_232.gif (3.24a)

kde T1 je počáteční a T2 konečná teplota plynu.

Teplo přijaté ideálním plynem při izochorickém ději se rovná přírůstku jeho vnitřní energie. Zvýšení vnitřní energie se projeví zvýšením teploty plynu, kterému odpovídá zvýšení tlaku (viz Charlesův zákon).

Integrujeme-li znovu rovnici (3.23), dostaneme že

eqs/eq_315.gif (3.25)

kde U0 je integrační konstanta. Pro T = 0 K je U0 = U. Položíme-li tuto hodnotu rovnou nule (na základě poznatků kinetické teorie plynů, viz 5. kapitola), můžeme říci, že:

Vnitřní energie ideálního plynu je přímo úměrná termodynamické teplotě plynu. Tato formulace je někdy označována jako termodynamická definice ideálního plynu.

Ze vztahu (3.25) také vyplývá, že vnitřní energie ideálního plynu nezávisí na objemu. To ale znamená, že můžeme první termodynamický zákon nyní zapsat

eqs/eq_59.gif (3.26)

b) Izobarický děj (p = konst). Teplo Qp které musíme dodat plynu, aby při stálém tlaku zvýšil teplotu z Tl na T2 a zvětšil svůj objem z hodnoty Vl na V2, získáme integrací rovnice (3.26) v příslušných mezích. Takže

eqs/eq_229.gif (3.27)

kde člen CV(T2-T1) na pravé straně je roven zvýšení vnitřní energie plynu o a člen p(V2-V1) vyjadřuje práci vykonanou plynem proti vnějším silám.

Teplo přijaté ideálním plynem při izobarickém ději se rovná součtu přírůstku jeho vnitřní energie a práce, kterou plyn vykonal.

V souvislosti se změnami stavu plynu při izobarickém ději je účelné zavést další stavovou funkci. Za tím účelem rovnici (3.21)

eqs/eq_62.gif

upravíme na tvar

eqs/eq_65.gif

Vyjádříme-li výraz p dV + V dp jako diferenciál d(pV), můžeme předchozí rovnici přepsat do tvaru

eqs/eq_66.gif

Zavedeme-li stavovou funkci entalpie H definicí

eqs/eq_140.gif (3.28)

pak předchozí vztah přepíšeme na tvar

eqs/eq_61.gif (3.29)

Pro elementární teplo izobarický dodané plynu (dp = 0) pak platí

eqs/eq_60.gif (3.30)

a odtud

eqs/eq_230.gif (3.30a)

kde H1 a H2 značí entalpii na počátku a na konci izobarického děje.

Teplo přijaté ideálním plynem při izobarickém ději se rovná přírůstku jeho entalpie.

Entalpie má pro izobarické děje stejný význam jako vnitřní energie pro děje izochorické. Svědčí o tom vztahy (3.30) a (3.30a), které jsou analogické vztahům (3.24) a (3.24a). Úzká analogie se projevuje i ve vztahu uvažovaných stavových funkcí U, H k tepelným kapacitám CV a Cp. Pro izobarický děj s ideálním plynem platí podle (3.30) a (3.9) vztah

eqs/eq_256.gif (3.31)

z něhož integrací získáme pro entalpii ideálního plynu výraz (pro T0 = 0 K)

eqs/eq_135.gif (3.32)

kde H0 je integrační konstanta s významem počáteční hodnoty entalpie. Tuto konstantu sice nedovedeme zjistit, ale protože nás zajímají pouze změny entalpie spojené s přechodem soustavy z jednoho stavu do druhého, není znalost konstanty H0 nutná.

c) Izotermický děj (T = konst.). Protože vnitřní energie ideálního plynu je pouze funkcí termodynamické teploty, je dU = 0. První termodynamický zákon má jednoduchý tvar

eqs/eq_67.gif

kde je elementární teplo dodané izotermický plynu a elementární práce vykonaná plynem. Integrací dostaneme

eqs/eq_231.gif (3.33)

Teplo přijaté ideálním plynem při izotermickém ději je rovno práci, kterou plyn vykonal, aniž přitom změnil svou vnitřní energii. Pro elementární práci vykonanou plynem platí , takže

eqs/eq_336.gif (3.34)

kde V1 a V2 je počáteční a konečný objem plynu při izotermickém ději. Protože

při tomto ději je p = p(V), dosadíme za p ve vztahu (3.34) ze stavové rovnice (2.16). Pro celkovou práci W vykonanou plynem dostaneme vztah

eqs/eq_335.gif (3.35)

Při izotermické kompresi je Vl > V2 , což znamená W < 0, neboli W > 0. V tomto případě konají vnější síly na plynu práci W a plyn odevzdává do okolí stejně velké teplo Q'T .

d) Adiabatický děj ( ) se uskutečňuje s plynem, který ani nepřijímá ani neodevzdává teplo. První termodynamický zákon zapíšeme pro tento děj ve tvaru

eqs/eq_55.gif

a ponecháme v něm jen dvě proměnné stavové veličiny, např. p a V. To vyžaduje za dT dosadit z diferencované stavové rovnice (2.16) výraz (p dV + V dp)/nR. Po úpravě dostaneme rovnici

eqs/eq_54.gif

Položíme-li podle (3.14) CV + nR = Cp a násobíme-li rovnici výrazem 1/pV, dostaneme

eqs/eq_50.gif

Zavedeme-li do této rovnice ještě Poissonovu konstantu podle (3.20), přejde předchozí rovnice do tvaru

eqs/eq_145.gif

Integrací této rovnice dostaneme

eqs/eq_146.gif

Písmenem K je označena celková integrační konstanta. Tuto rovnici můžeme po jednoduché úpravě napsat ve tvaru

eqs/eq_217.gif (3.36)

Dostali jsme matematický zápis Poissonova zákona, který udává závislost tlaku ideálního plynu na jeho objemu při adiabatickém ději. Rovnice (3.36) se také nazývá rovnicí adiabaty .

Obr. 3-5

Při izotermickém ději je nutný dokonalý styk plynu s okolím (ohřívačem), při adiabatickém ději musí být naopak plyn dokonale tepelně izolován od okolí. Skutečné děje, které nazývá polytropické děje, probíhají mezi dějem adiabatic-kým a dějem izotermickým.

Obr. 3-7

Tepelný kontakt zkoumaného plynu s okolím (ohřívačem) charakterizuje tepelná kapacita C, o které při polytropickém ději předpokládáme, že je konstantní.

Závislost stavových veličin p, V pro polytropický děj udává rovnice

eqs/eq_216.gif (3.40)

kde gamma je tzv. polytropický koeficient. Jeho hodnota leží v intervalu (1, ) neboť je definován výrazem

eqs/eq_132.gif (3.41)

Grafem (3.40) je polytropa. Na obr. 3-8 představuje vyšrafovaná plocha soubor polytrop s . S použitím stavové rovnice ideálního plynu získáme polytropy v diagramech (V,T) a (T, p) .

eqs/eq_305.gif (3.42)
eqs/eq_123.gif (3.43)
Obr. 3-8
Obr. 3-9b
Obr. 3-9a
Obr. 3-9c

Předchozí kapitola Předchozí podkapitola Obsah kapitoly Příklady Průvodce Následující podkapitola Následující kapitola