Předchozí kapitola Předchozí podkapitola Obsah kapitoly Příklady Průvodce Následující podkapitola Následující kapitola


2.1 Newtonovy zákony

Tři Newtonovy zákony se zpravidla vyslovují ve formě, která je blízká té, kterou nyní uvedeme:

1. Zákon setrvačnosti: Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není nuceno vnějšími silami (někdy zde bývá udáváno působením jiného tělesa) svůj stav změnit.

2. Zákon síly: Síla působící na těleso je úměrná součinu jeho hmotnosti a zrychlení , které mu uděluje

rovnice (2,1). (2,1)

3. Zákon akce a reakce: Každá akce vyvolává stejnou reakci opačného směru, aneb vzájemná silová působení dvou těles jsou stejně veliká a opačně orientovaná.

Uvedené zákony jsou základními zákony celé klasické mechaniky. Vyskytují se v nich nové fyzikální veličiny hmotnost a síla. Současně je udáván vztah mezi těmito veličinami. Taková situace je běžná u základních zákonů stojících v čele nějaké fyzikální teorie (např. teorie elektromagnetického pole, kvantová mechanika apod.) a vede vždy k určitým logickým těžkostem při jejich interpretaci. Diskuzi těchto problémů je možno najít zde. Zároveň je třeba podotknout, že Newtonovy zákony platí pouze v inerciálních vztažných soustavách.

Všimněme si rovnice (2,1) . Je to vztah mezi třemi veličinami, z nichž o dvou hmotnosti a síle zatím přesného nevíme nic a zrychlení je nedostatečně určeno, protože není zřejmé, vůči které soustavě souřadné

Přesto, že je v poslední době často kritizován, ponechávám v textu knihy termín soustava souřadná. Rozumím jím souřadnou soustavu bez konkrétního zadání souřadnicových os.  

má být počítáno. Pokusíme se rozborem všech tří Newtonových zákonů upřesnit význam rovnice (2,1) a veličin v ní se vyskytujících. Důkladné provedení takového rozboru je však značně obtížné a bylo podrobně provedeno, až když samozřejmé a do značné míry intuitivní chápání Newtonových zákonů začalo narážet na obtíže. Proto najdeme takový rozbor v pracích zabývajících se teorií relativity (např. [27], [30]). Takový podrobný rozbor by nebylo účelné provádět v úvodním výkladu mechaniky. Může nám být útěchou, že mechanika dosáhla vynikajících výsledů, i když často vycházela ze svých základních zákonů intuitivně.

Rozbor Newtonových zákonů prováděný jednoduššími prostředky (např. [1] , [2] , [4] , [5] , [8] , [9] , [16] , [28]) není jednotný. Při elementárním výkladu je totiž nutné řadu pojmů ponechat jako pojmy intuitivně chápané. Pokus zformulovat axiomaticky, co všechno je třeba předpokládat, máme-li přistoupit k výkladu základních zákonů mechaniky, je učiněn v [23]. Výčet je do té míry dlouhý, že při elementárním výkladu řada z bodů uvedených v [23] musí být ponechána intuici. Jestliže se některý z pojmů ponechá intuici, je proti výkladu možno podat námitky. Taková je situace u řady výše citovaných výkladů a zřejmě bude i u výkladu, který nyní podáme.

zavři

2.1.1 Interpretace Newtonových zákonů

V Newtonových zákonech se mluví o tělesech. Popis pohybu se však provádí tak, jako kdyby se celé těleso pohybovalo jako jediný bod. Mluví se o přímočarém pohybu tělesa a o zrychlení tělesa. Přitom lze ukázat (viz čl.6.5),   že pohyb i poněkud abstraktního tělesa ("tuhého tělesa") za nepřítomnosti vnějších sil může být značně složitá rotace a nelze v tomto případě říci, že těleso se pohybuje rovnoměrně přímočaře. Je tedy rozumné chápat v Newtonových zákonech pojem těleso jako útvar, jehož kinematika je stejná jako kinematika bodu. V druhém zákonu předpokládáme, že těleso má hmotnost  m. Tuto charakteristiku tělesa nesmíme opomenout. Neuvažujeme-li rozměry tělesa a nahradíme je bodem, musíme bodu připsat hmotnost tělesa. Takto zavedeme nový pojem hmotný bod. Dále budeme s Newtonovými zákony pracovat tak, jako by v nich všechna označení těleso byla nahrazena označeními hmotný bod.

Rozebereme nejprve prvý zákon. Při zběžném pohledu se jeví prvý zákon jako speciální případ druhého. Druhý zákon má však jednoznačný smysl teprve, když zvolíme soustavu souřadnou, v které vyjádříme zrychlení . Právě tuto neurčitost v tvrzení druhého zákona můžeme odstranit, rozebereme-li podrobněji smysl zákona prvého K rozboru užijeme připojený obr.6, na kterém jsou znázorněny dvě souřadnicové soustavy, soustava II se pohybuje vůči soustavě I se zrychlením . Mějme bod A, který se vůči souřadnicové soustavě I pohybuje s nulovým zrychlením, je tedy vůči ní v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu. Vůči souřadnicové soustavě II se bod A pohybuje se zrychlením a není tedy vůči této soustavě ani v klidu, ani v rovnoměrném přímočarém pohybu. Vidíme, že v tvrzení prvého Newtonova zákona hraje volba souřadnicové soustavy podstatnou roli. Změna soustavy souřadné (např. změna souřadnic I na souřadnice II ) znamená jenom změnu geometrického popisu pohybu, nemění se při ní fyzikální příčiny vyvolávající pohyb bodu A. Pohybuje-li se bod, stačí s ním sepnout soustavu souřadnou a máme souřadnicovou soustavu, vůči které je bod A v klidu a snadno můžeme zkonstruovat celou třídu soustav, vůči kterým je bod v rovnoměrném přímočarém pohybu. Má-li prvý Newtonův zákon obsahovat nějaké fyzikální tvrzení, musíme si blíže všimnout jeho druhé části, která udává, že hmotný bod (v původním znění těleso) není nucen vnějšími silami (působením jiných těles) svůj stav změnit.

Uvedenou formulaci lze chápat následovně: Musíme najít hmotný bod, který není nijak fyzikálně ovlivňován (to je ovšem problematické a ještě se k této otázce vrátíme) a budeme sledovat jeho pohyb. Bude existovat soustava souřadná , v které se pohyb hmotného bodu bude jevit jako klid, a celá třída soustav, vůči kterým se bude hmotný bod pohybovat rovnoměrně přímočaře. Kteroukoliv z těchto soustav nazveme inerciální soustavou souřadnou.

Argumentace je takto stručná, aby byla zvýrazněna hlavní myšlenka postupu. Závěr není zcela správný. Má-li být soustava souřadná v klidu vůči jednomu bodu (říkáme též, že soustava je spjata s bodem), splní tuto podmínku např. soustavy, které v daném bodě mají počátek. Takové soustavy se však vůči bodu počátku mohou libovolně otáčet (viz čl. 5.2). V čl. 2.4 ukážeme, že když se dvě soustavy souřadnic vzájemně otáčejí, nemohou obě být inerciálními soustavami souřadnými. K úplnému určení inerciální soustavy souřadné nestačí pozorování  jednoho fyzikálně neovlivňovaného hmotného bodu, ale je třeba pozorovat nejméně tři takové body, které trvale neleží v jedné přímce (viz Lagrangeova věta, která je vyložena např. v [30], kap.1).

Z tohoto pohledu lze první Newtonův zákon pokládat za zákon určující inerciální soustavu souřadnou,

V inerciální soustavě souřadné je jednoznačně určené zrychlení , které vystupuje v druhém Newtonově zákoně. Tím se tvrzení tohoto zákona upřesní. Při práci s Newtonovou mechanikou vždy, když výslovně neupozorníme na opak, budeme předpokládat, že pracujeme v inerciální soustavě souřadné. Prvý zákon budeme chápat jako zákon určující inerciální soustavu souřadnou, v které je vysloven druhý zákon. Prvý zákon je potom možno místo původního znění, použijeme-li zjednodušení rozebraného v poznámce pod čarou, formulovat následujícím způsobem.

Alternativní formulace 1. Newtonova zákona : Nepůsobí-li na hmotný bod vnější fyzikální vlivy, je soustava souřadná, vůči které se hmotný bod pohybuje rovnoměrně přímočaře nebo vůči které je v klidu, soustavou inerciální.

V celém právě provedeném zavedení inerciální soustavy souřadné nejobtížnější otázkou je, jak se přesvědčit o tom, že na hmotný bod (těleso) nepůsobí žádné vnější fyzikální vlivy nebo, jak jindy říkáme, jiná tělesa či vnější síly. Tato otázka zůstává otevřená a lze jen intuitivně odhadnout, kdy by vnější fyzikální vlivy neměly působit. Nejčastěji předpokládáme, že fyzikální vlivy nepůsobí, když všechna ostatní tělesa jsou od vyšetřovaného tělesa velmi vzdálena nebo když hlavní vnější působící vliv je kompenzován. Z první představy vychází obvyklé ztotožnění inerciální soustavy se soustavou souřadnou spjatou se stálicemi, druhý případ nastává např., když sledujeme pohyb probíhající na vodorovné podložce.

Mluvíme-li v prvém Newtonově zákoně o síle, musíme pracovat s intuitivní představou o možných zdrojích sil, protože způsob, jak vyšetřovat zda síly působí a jak jsou veliké, není ještě vybudován a bude výrazně závislý právě na způsobu zavedení inerciální soustavy souřadné. Mluvíme-li o vlivu jiných těles, musíme předpokládat, že fyzikální působení může pocházet pouze od těles. Někdy lze postupovat i tak, že vyjmenujeme nejdříve možná fyzikální působení (gravitační, elektrické apod.) není jich příliš mnoho , a pak teprve vyslovíme Newtonovy zákony. Vždycky ovšem jistá neurčitost zbývá, kterou zřejmě v nauce o reálných objektech, jakou je fyzika, nikdy nelze zcela překonat.

Předpokládáme-li, že i přes neurčitost, o které jsme se zmínili v předcházejícím odstavci, je prvním Newtonovým zákonem určena inerciální soustava souřadná, je v této soustavě souřadné zrychlení hmotného bodu vyskytující se ve druhém Newtonově zákoně jednoznačně určeno. O hmotném bodě předpokládáme, že má nějakou hmotnost  m , nevíme však, jak ji měřit. Principiální možnost, jak měřit hmotnost, vyplývá ze třetího Newtonova zákona. Ten po zavedení pojmu hmotný bod vyslovíme takto:

Alternativní formulace 3. Newtonova zákona : Působí-li hmotný bod A na hmotný bod B silou , působí hmotný bod B na hmotný bod A silou

I pro třetí Newtonův zákon je podstatné, že síla je definována na základě zrychlení hmotného bodu vůči inerciální soustavě souřadné. Uvedeme příklad, který ukáže, jak volba neinerciální soustavy souřadné pro definici síly vede ke sporu s třetím Newtonovým zákonem. Mějme hmotný bod A a vůči němu zrychleně se pohybující hmotný bod B. Když svážeme soustavu souřadnou s bodem A, zrychlení bodu A vůči této soustavě je nulové, ale zrychlení bodu B vůči téže soustavě je nenulové. Kdybychom definovali sílu na základě zrychlení vůči soustavě souřadné spjaté s bodem A, síla působící na bod A by byla nulová a síla působící na bod B nenulová, což je ve zřejmém rozporu s tvrzením třetího Newtonova zákona.

zavři

2.1.2 Zavedení veličin hmotnost a síla

Míru pro veličinu hmotnost zavedeme z třetího Newtonova zákona. Budeme sledovat dva hmotné body, na které kromě vzájemného působení žádné další fyzikální vlivy nepůsobí. (Vyloučení dalších fyzikálních vlivů zde chápeme stejně jako při rozboru prvého zákona.) Máme již zavedenu inerciální soustavu souřadnou a můžeme tedy zjistit zrychlení a uvažovaných dvou bodů vůči této inerciální soustavě souřadné. Hmotnost bodu, který má zrychlení , označíme , hmotnost bodu, který má zrychlení , označíme . Dle druhého Newtonova zákona síla působící na bod o hmotnosti je a síla působící na bod o hmotnosti je . Dle třetího Newtonova zákona musí platit , a tedy

rovnice .

Z poslední rovnice pak pro velikosti vektorů platí rovnice

rovnice .

Tu však můžeme přepsat na tvar

rovnice (2,2), (2,2)

který ukazuje, jak zjišťovat poměr hmotností obou hmotných bodů, neboli zavádí míru pro veličinu hmotnost. Pravá strana rovnice (2,2) je známa, neboť známe obě zrychlení a , a tedy i jejich velikosti a . Zvolíme-li hmotnost jednoho hmotného bodu za jednotkovou (viz dodatek D.2 s uvážením vztahu hmotného bodu a reálného tělesa), můžeme dle rovnice (2,2) zjistit hmotnost libovolného jiného hmotného bodu, necháme-li jej právě popsaným způsobem vzájemně působit s hmotným bodem o jednotkové hmotnosti. Získali jsme tak principiální možnost jak stanovit hmotnost každého hmotného bodu; zavedli jsme hmotnost  m   hmotného bodu jako veličinu.

Nyní jsou již zavedeny způsoby měření pro obě veličiny vyskytující se na pravé straně rovnice (2,1) (2. Newtonův zákon), a tím je zavedena i míra pro veličinu na levé straně rovnice, tj. pro sílu . Doposud , když jsme mluvili o síle, předpokládali jsme pouze její existenci, ale míru pro tuto veličinu jsme ještě neměli. Chceme-li zjišťovat, jaké silové působení je v jistém místě prostoru, vložíme hmotný bod o známé hmotnosti m  do tohoto místa a změříme jeho zrychlení. Dle rovnice (2,1) pak určíme sílu v tomto místě.

Právě popsanými způsoby jsou druhým Newtonovým zákonem zavedeny dvě nové fyzikální veličiny: hmotnost m a síla .

2.1.3 Inerciální soustava souřadná

V předcházejících statích jsme ukázali, že inerciální soustava souřadná je ta význačná soustava, v které platí Newtonovy zákony. Prvním zákonem je tato souřadná soustava definována, druhý a třetí zákon platí pouze, je-li jeho vztažnou soustavou soustava inerciální. Existence význačné soustavy souřadné soustavy inerciální je specifickou a dosti nepohodlnou vlastností Newtonovy mechaniky. V teorii relativity již taková význačná soustava není.

Na základě sledování pohybů těles a příčin těchto pohybů se za inerciální soustavu souřadnou pokládá souřadnicová soustava pevně spjatá se stálicemi.

Pro většinu pohybů na povrchu Země je možno v dobrém přiblížení pokládat za inerciální i soustavu souřadnou spjatou se Zemí. Jedná se však jen o dobré přiblížení, protože přesně je soustava souřadná spjatá se Zemí soustavou, která se vůči soustavě inerciální zrychleně pohybuje. Úhlová rychlost otáčení Země kolem své osy je však velmi malá a vliv pohybu Země po ekliptice zcela zanedbatelný. Proto odchylky, které vzniknou, nahradíme-li inerciální soustavu soustavou spjatou se Zemí, jsou pro běžné pohyby (např. pro běžné vrhy) zanedbatelné. Přesná měření však ukazují (podrobněji viz čl. 2.4), že soustava souřadná spjatá se Zemí inerciální není.

zavři

2.1.4 Nahrazení tělesa hmotným bodem

Všimneme si ještě vztahu abstraktního pojmu hmotný bod k reálnému tělesu. Pohyb reálných těles lze nahradit pohybem hmotných bodů, když se neuplatňují konečné rozměry těles, není třeba uvažovat vliv vlastní rotace těles a pohyb nevyvolává podstatné změny tvaru těles a rozložení hmotnosti uvnitř těles. Hmotné body se při jakémkoliv přiblížení vyhnou, reálná tělesa jen tehdy, když to jejich příčné rozměry dovolí. Rotující těleso v hmotném prostředí (např. falšovaný míč) se odchýlí od trajektorie, po které by se pohyboval bez rotace. Pohyb plastické tašky naplněné vodou se jako pohyb hmotného bodu vyšetřuje velmi těžko.

zavři


Předchozí kapitola Předchozí podkapitola Obsah kapitoly Příklady Průvodce Následující podkapitola Následující kapitola