5.6. Analogové počítače

Základní obvody pro analogové zpracování elektrických signálů, jako operační zesilovače, funkční měniče, komparátory, spínače atd. jsou komerčně vyráběny a sestaveny v ucelený systém - analogový počítač. Úlohy, které se pomocí analogových počítačů řeší, jsou většinou formulovány tak, že studujeme odezvu chování určitého fyzikálního systému, na který působíme vnějšími vlivy. Pro studium vlastností a chování systému na analogovém počítači je třeba jej nejprve matematicky popsat, tj. vytvořit matematický model systému. Matematický popis - model pak řešíme na analogovém počítači.
Řešit matematickou úlohu na analogovém počítači znamená rozložit je na příslušné základní operace, stanovit posloupnost základních elektronických obvodů a určit počítací síť, tj. vzájemné propojení základních obvodů. Programování na analogovém počítači spočívá tedy v sestavení počítací sítě, pomocí které lze zadanou úlohu řešit.
Pro ilustraci si uvedeme jednoduchý příklad. Budeme řešit odezvu systému hmotného bodu m upevněného na pružině, na kterou působíme silou F(t).

Systém lze popsat rovnicí:

mx" + bx' + kx = F(t) (5.15)

při počátečních podmínkách

x' (0) = x0'   a   x(0) = x0

Počítací síť řešící rovnici (5.15) je uvedena na obr. 5.35. Na obr. 5.35 jsou rovněž uvedeny obvody pro nastavení počátečních podmínek.

../images/kap7/4_31.gif

obr. 5.35

Pomocí analogových počítačů lze řešit celou řadu úloh. Do řešení problémů mohou vstoupit například jako okrajové podmínky i data stanovená experimentem. V současné době se analogové počítače pro řešení matematických úloh již nepoužívají, popsané principy však mohou být využity při navrhování elektronických obvodů pro zpracování dat z konkrétního fyzikálního experimentu, případně pro generaci signálů speciálního průběhu.


Další ... Kapitola 6