Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.

Vedené disertační práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2007

Ablace materiálů fokusovaným zářením XUV laserů
PDF@repoUK (#40815)
Student: Michal Bittner
Školitel: RNDr. Jan Wild, CSc.
Konzultant: Ing. Libor Juha, CSc., Dr. Ing. B. Rus, RNDr. J. Krása, CSc., FzÚ AV ČR

Rok obhajoby 2017

(NEDOKONČENÁ) Spektroskopické studium procesů v plazmatu
Student: Mičienka Slavomír
Školitel: Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Konzultant: Prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Rok obhajoby 2018

Charakterizace a fokusace svazku kapilárního XUV laseru pro účely depozice tenkých vrstev
PDF@repoUK (#71367)
Student: Peter Pira
Školitel: Doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Konzultant: Ing. Libor Juha, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.