Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Diplomové práce z posledních tří let

Uvedeny jsou práce obhájené v posledních třech letech. Jednotlivé typy prací jsou dále rozděleny podle pracovních skupin, ve kterých jednotlivé práce vznikaly:


Práce pro obor Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí

Pracovní skupina fyziky plazmatu a modelování

Detekce nabitých produktů ion-molekulárních reakcí za nízkých teplot. (2022)
Student: Vanko Erik
Vedoucí: Doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.

Experimentální studium rekombinace astrofyzikálně významných iontů s elektrony (2023)
Student: Hájek Daniel
Vedoucí: RNDr. Petr Dohnal, Ph.D.
Konzultant: Doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.

Pracovní skupina fyziky povrchů

Nanostrukturované kovové substráty pro modelovou elektrokatalýzu (2022)
Student: Škvára Jan
Vedoucí: Doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.

Studium katalytických vlastností vrstev kobaltu a jeho oxidů (2022)
Student: Krutel Jozef
Vedoucí: RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
Konzultant: Doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.

Pracovní skupina fyziky tenkých vrstev

Kovalentně provázané molekulární sítě na kovem pasivovaných površích (2022)
Student: Slezák Peter
Vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.

Pracovní skupina kosmické fyziky

Variabilita slunečního větru v okolí Lagrangeova L1 bodu (2022)
Student: Drastichová Kristýna
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Gilbert Pi, Ph.D.

Význačné hranice v okolí Marsu: magnetopauza a rázová vlna (2023)
Student: Linzmayer Václav
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Vícesložková vlnová měření družice DEMETER (2023)
Student: Kotková Marie
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Pracovní skupina nanomateriálů

Funkcionalizace nanočástic oxidu ceričitého pomocí jednoduchých biomolekul (2022)
Student: Pittnerová Daniela
Vedoucí: Ing. Nataliya Tsud, Dr.
Konzultant: Doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr., Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.

Bimetalické katalyzátory na bázi Pt pro palivové články s polymerní membránou připravené magnetronovým naprašováním (2023)
Student: Orság Martin
Vedoucí: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.

Zmírnění otravy CO ve vodíkovém palivovém článku. (2023)
Student: Kalabis David
Vedoucí: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.
Konzultant: Mykhailo Vorokhta, Ph.D.