INFORMACE PRO POSLUCHAČE KOMBINOVANÉHO STUDIA FYZIKY

 

1. ročník bakalářského studia

 

akademický rok 2011/2012

 

 

Studijní plány jsou stejné jako pro studium prezenční. Posluchači kombinovaného studia však nemusejí absolvovat povinnou tělesnou výchovu.

 

Studijní plány: http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/ok/f1toc.htm

Obecné zásady studia: http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/os/

 

Předpokládá se, že posluchači kombinovaného studia nemohou pravidelně a systematicky docházet na výuku. Studují proto převážně sami z doporučené literatury a dalších studijních materiálů. S vyučujícími si domlouvají individuální (v případě většího zájmu hromadné) konzultace, přednášky, cvičení nebo praktika. K domluvě s pedagogy je vhodné využít buď osobní kontakt anebo email.

 

Jestliže Vám to pracovní vytížení a vzdálenost Vašeho bydliště dovolí, doporučujeme účastnit se jakékoliv výuky probíhající na fakultě pro posluchače prezenčního studia. Aktuální rozvrh najdete ve fakultním Studijním informačním systému (SIS) na adrese http://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/. Pravidelná účast na výuce není pro Vás sice povinná, ale je dobré účastnit se jí v maximálním možném rozsahu – velmi Vám pomůže při náročném studiu. Návštěvu přednášky nebo cvičení můžete samozřejmě spojit s  individuální konzultací s příslušným vyučujícím.

 

Pokud se chcete nějaké výuky prezenčního studia účastnit, vyberte si sami paralelku a studijní skupinu, jejíž přednášky a cvičení budete navštěvovat, a to takové, které vám časově nejlépe vyhovují. Můžete jakkoliv kombinovat výuku různých studijních skupin a sestavit si tak svůj vlastní rozvrh. Není však vhodné navštěvovat výuku téhož předmětu v každém týdnu s jinou paralelkou či studijní skupinou – výuka má sice stejný celkový obsah, ale není přesně synchronizována týden po týdnu a existují i další drobné rozdíly mezi výukou různých pedagogů. Na kteroukoli přednášku probíhající na MFF můžete přijít kdykoliv a s nikým se o tom nemusíte předem domlouvat. Účast na cvičeních je ale vhodné dohodnout předem s příslušným cvičícím, neboť z kapacitních důvodů Vám může cvičící účast na výuce ve svém kruhu odmítnout (to je podstatné zejména u cvičení z programování či v praktiku, které probíhají v učebnách s omezenou kapacitou).

 

Sylaby všech předmětů včetně studijní literatury jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému v aplikaci Předměty, tzn. na adrese  http://is.cuni.cz/studium/predmety/. Další doplňující informace, jako například prezentace z přednášek, skripta, zadání domácích úloh, požadavky ke zkoušce a případně další studijní materiály mívají přednášející jednotlivých předmětů vystaveny na svých webových stránkách (viz dále přehled všech předmětů 1. ročníku). V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte emailem na příslušné vyučující nebo si domluvte konzultaci. Pokud má předmět více přednášejících (tzn. v každé paralelce prezenčního studia přednáší někdo jiný), můžete se domluvit s kterýmkoliv z nich. Kontakty na všechny přednášející najdete v tomto textu.

 

Ke zkoušce se přihlašujte na vypsané zkušební termíny rovněž prostřednictvím SISu. K tomu se musíte do SISu nejprve přihlásit svým uživatelským jménem a heslem (obdrželi jste je při zápisu). Má-li každý z přednášejících téhož předmětu vypsané svoje vlastní zkušební termíny, můžete se přihlásit na zkoušku ke kterémukoliv z nich. Vhodné ovšem je přihlásit se k tomu, podle jehož požadavků jste se ke zkoušce připravovali. Pokud je předmět zakončen zápočtem i zkouškou, musíte zpravidla nejprve získat zápočet od pedagoga, který vedl některé z cvičení.

 

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat z něho zápočet a/nebo složit zkoušku do termínu kontroly splnění studijních povinností (obvykle bývá kolem 25. září). Po skončení zimního semestru se sice kontrola splnění studijních povinností neprovádí, neodkládejte si ale zápočty a zkoušky z předmětů vyučovaných v zimním semestru do letního semestru bez předchozí domluvy s vyučujícím. Vyučující sice může být ochoten vyzkoušet Vás z předmětu vyučovaného v zimním semestru později, není to ale jeho povinnost.

 

V některých předmětech je pro získání zápočtu nezbytné průběžně během celého semestru plnit úkoly zadávané cvičícím. Ve vlastním zájmu se domluvte s každým svým cvičícím na podmínkách získání zápočtu co nejdříve (během prvních dvou týdnů výuky). Podobně postupujte i v případě fyzikálních praktik.

 

 

Budete-li potřebovat poradit, obraťte se na studijní poradkyni pro 1. ročník doc. Lenku Hanykovou: Lenka.Hanykova@mff.cuni.cz

 

Máte-li dotazy ke studijním plánům, kontaktujte tyto pedagogy:

odpovědný učitel oboru Obecná fyzika: doc. Ivana Stulíková: Ivana.Stulikova@mff.cuni.cz

garant studijního programu Fyzika: doc. Jiří Podolský: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz

 

 

 

 

Povinné předměty v 1. ročníku

 

Zimní semestr:

 

NOFY021       Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika)             Z+Zk   (8 kreditů)

NOFY055       Úvod do praktické fyziky                                         Z          (2 kredity)

NMAF051      Matematická analýza I                                            Z+Zk   (10 kreditů)

NMAF027      Lineární algebra I                                                    Z+Zk   (5 kreditů)

NOFY056       Programování pro fyziky                                          Z+Zk   (5 kreditů)

 

Z = zápočet, Zk = zkouška  (dohromady 30 kreditů)

 

Letní semestr

 

NOFY018       Fyzika II (elektřina a magnetismus)                      Z+Zk   (8 kreditů)

NOFY066       Fyzikální praktikum I pro obor Obecná fyzika       KZ       (5 kreditů)

NMAF052      Matematická analýza II                                          Z+Zk   (10 kreditů)

NMAF028      Lineární algebra II                                                   Z+Zk   (5 kreditů)

 

KZ = klasifikovaný zápočet  (dohromady 28 kreditů)

 

za celý ročník je nutno získat 60 kreditů (minimálně 45 kreditů)

 

 

 

 

 

 

Informace o jednotlivých předmětech:

 

 

NOFY021 Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika)

4/2 Z+Zk, 8 kreditů

 

Přednášející:

 

prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.: Vladimir.Sima@mff.cuni.cz

doc. RNDr. Jaromír Fähnrich, CSc.: fahnrich@mbox.troja.mff.cuni.cz

 

Na webových stránkách fakulty lze najít podrobný sylabus přednášky a seznam doporučené studijní literatury. Sylabus představuje i rozsah látky vyžadované u zkoušky. Podrobné podmínky zkoušky sdělí příslušný přednášející. Aktuální termíny zkoušek budou zveřejněny v
informačním systému.

Přesné požadavky pro získání zápočtu ze cvičení stanoví cvičící. Domluvte se proto se svým cvičícím nejpozději během prvních dvou týdnů výuky. Mezi požadavky cvičících patří zpravidla písemné vypracování série příkladů, která svým rozsahem pokrývá obsah přednášené látky. Většina příkladů je volena ze sbírek příkladů:

J.Fähnrich, A.Havránek, D.Slavínská: Příklady z mechaniky, skriptum, Karolinum, Praha 2001

J. Brož, M. Rotter: Příklady z molekulové fyziky, skriptum , SPN, Praha 1980, 1986

 

NOFY018 Fyzika II (elektřina a magnetismus)

4/2 Z+Zk, 8 kreditů

 

Přednášející:

 

prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.: pmaly@karlov.mff.cuni.cz

 

Předmět je součástí úvodního kurzu fyziky pro bakalářské studium oboru Obecná fyzika. Na webových stránkách fakulty lze najít podrobný sylabus přednášky a seznam doporučené studijní literatury. Sylabus představuje i rozsah látky vyžadované u zkoušky. Posluchačům kombinovaného studia není určeno žádné konkrétní cvičení. Vyberte si cvičícího podle svého vlastního uvážení a domluvte se s ním. Konkrétní podmínky pro udělení zápočtu určuje cvičící, obvykle jde o úspěšné napsání dvou písemných prací. Účast na cvičení tedy není k jeho získání nutná.

 

NOFY055 Úvod do praktické fyziky

0/1 Z, 2 kredity

 

Přednášející:

 

prof. RNDr. Jiří Englich, DrSc.: Jiri.Englich@mff.cuni.cz

doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.: Jakub.Cizek@mff.cuni.cz

 

Přípravný předmět pro výuku ve fyzikálním praktiku. Podává základní přehled o vyhodnocení dat naměřených ve fyzikálním experimentu, chybách měření a metodách jejich odhadu. Důraz je kladen na získání základního přehledu o statistických metodách a jejich praktických aplikací při vyhodnocování fyzikálních experimentů, odhadu parametrů a fitování závislostí. Bližší informace o předmětu a studijní materiál včetně všech seminářů ve formě prezentací v Power Pointu naleznete na webových stránkách předmětu

http://physics.mff.cuni.cz/kfnt/cs/vyuka/upf/obsah.html .

Podmínkou získání zápočtu je obvykle úspěšné vypracování série příkladů

 

 

NOFY066 Fyzikální praktikum I pro obor Obecná fyzika

0/3 KZ, 5 kreditů

 

Přednášející:

 

RNDr. Helena Valentová, Ph.D.: Helena.Valentova@mff.cuni.cz

 

Informace o fyzikálním praktiku najdete na adrese http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ . Studenti kombinovaného studia měří samostatně stejný počet úloh (v Praktiku I obvykle osm) jako studenti denního studia. Pokud studentům z důvodu dojíždění nebo pracovní doby v zaměstnání nevyhovují termíny měření stanovené pro denní studenty, mohou si po konzultaci s lektorem praktika dohodnout individuální režim měření.

 

NMAF051 Matematická analýza I

NMAF052 Matematická analýza II

4/3 Z+Zk, 10 kreditů

 

Přednášející:

 

doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.: Dalibor.Prazak@mff.cuni.cz

                                                         http://www.karlin.mff.cuni.cz/~prazak

RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.: Svatopluk.Krysl@mff.cuni.cz

     http://www.karlin.mff.cuni.cz/~krysl/

             

 

Kromě informací v informačním systému UK jsou informace o přednášce Matematická analýza I, zvláště pak aktuální podrobný sylabus, aktuálně probraná látka a okruhy ke zkouškové písemné práci, jakož i doporučená literatura, dostupné na webových stránkách přednášejících. Udělení zápočtu je v kompetenci cvičících, kterým je doporučeno, aby v případě studentů kombinovaného studia byl zápočet udělen za vypracování 90-100 příkladů rovnoměrně se vztahujících k probírané látce. Velmi se doporučuje obrátit se na Vámi vybraného cvičícího nejraději během prvního až druhého týdne semestru, nejpozději během prvního měsíce, s otázkou na jím stanovené podmínky udělení zápočtu studentům kombinovaného studia. Podrobné podmínky zkoušky budou uveřejněny na webových stránkách přednášejících. Během zkouškového období zkoušejí oba přednášející  zpravidla jedenkrát

týdně. Předpokládá se konání jednoho předtermínu; po dohodě lze sjednat zkoušku pro více zájemců po zkouškovém období. Aktuální termíny zkoušek budou zveřejněny v informačního systému.

 

NMAF027 Lineární algebra I

NMAF028 Lineární algebra II

2/2 Z+Zk, 5 kreditů

 

Přednášející:

 

prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.: Vladimir.Soucek@mff.cuni.cz

                                                           http://www.karlin.mff.cuni.cz/~soucek/

Ing. Branislav Jurčo, CSc.: jurco@karlin.mff.cuni.cz

 

Sylabus přednášky se nachází v informačním systému SIS, podrobné informace k přednášce, zkoušce a průběžném bodování na osobních stránkách přednášejících. Termíny zkoušek jsou vyhlašovány prostřednictvím systému SIS a zpravidla se ve zkouškovém období konají jednou týdně. Zkouška se skládá z početní a teoretické části zadávaných ve formě písemného testu. Podmínky zápočtu stanovují cvičící. V případě, že nemůžete na cvičení pravidelně docházet, je třeba domluvit si e-mailem nejlépe v průběhu prvních dvou týdnů semestru s některým cvičícím podmínky udělení zápočtu. Doporučujeme též využít nabídky konzultačních hodin a prodiskutovat se cvičícím případné nejasnosti, na něž narazíte při samostatném studiu a počítání příkladů z doporučené literatury.

 

NOFY056 Programování pro fyziky

2/2 Z+Zk, 5 kreditů

 

Přednášející:

 

RNDr. Ladislav Hanyk, Ph.D.: Ladislav.Hanyk@mff.cuni.cz ¨

¨                                                             http://geo.mff.cuni.cz/~lh/ofy056

Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.: Tomas.Ledvinka@mff.cuni.cz

                                               http://utf.troja.mff.cuni.cz/~ledvinka

 

Kromě informací ve Studijním informačním systému jsou k dispozici i výše uvedené webové stránky přednášejících, kde naleznete poznámky k přednáškám, ukázkové příklady, zadání z předchozích zkoušek a další odkazy. Zápočty udělují cvičící za splnění jimi stanovených podmínek, zpravidla za vypracování průběžně zadávaných domácích úloh nebo jednoho rozsáhlejšího zápočtového programu. Někteří cvičící zasílají studentům informace ze cvičení a zadání úloh emailem, někteří mají své webové stránky. Je vhodné vámi zvoleného cvičícího kontaktovat již během začátku semestru, aby vám na základě vašich zkušeností s programováním pomohl vybrat vhodnou cestu k získání zápočtu. Zkouška má část písemnou, kde v obvykle 4 úlohách máte prokázat schopnost vymyslet a zapsat drobné (pod)programy a část ústní (viz např. odstavec Oblíbené doplňující otázky na stránce jednoho z přednášejících). Během zkouškového období  zkoušejí současně oba přednášející jednou týdně, po dohodě s přednášejícím se zkouší i mimo zkouškové období.