Kontakt
Skupina fyziky povrchů
Katedra fyziky povrchů a plazmatu MFF UK

V Holešovičkách 747/2
CZ-180 00 Praha 8 - Libeň
Tel.: +420-95155-2776
GALERIE

Malé věci často skrývají netušeně velké možnosti. To je fyzika nanosvěta.

PROJEKTY

Rozbalit vše
Téma: Kovové atomy na modelových površích oxidu ceru
Číslo grantu: P204/11/1183
Hlavní řešitel: Josef Mysliveček
Doba řešení: 2011 - 2014
Spoluřešitelé: Vladimír Matolín, Viktor Johánek, Karel Mašek, Stefano Fabris, Filip Dvořák, Lucie Szabová, Vitalii Stetsovych, Jan Beran

 

Anotace:

Cílem projektu je příprava a charakterizace nové třídy modelových katalyzátorů - tenkých vrstev kovem dopovaného oxidu ceru MxCe1-xO2, jejichž povchy obsahují definované množství atomů kovové příměsi. Pomocí in-situ metod povrchové fyziky [TDS + molekulární svazky, XPS, LEED, a STM] a ab-initio výpočtů budeme studovat, jakým způsobem ovlivňují druh a koncentrace kovové příměsi fyzikálněchemické vlastnosti těchto povrchů [ukládání a uvolňování O2, adsorpci a desorpci plynů (CO, CO2, CH3OH) a povrchovou reaktivitu (oxidaci CO, dehydrogenaci CH3OH)] Očekávané výsledky projektu - informace o vlivu dopování substrátu na katalýzu používající CeO2 - jsou důležité pro aplikovaný i základní výzkum v oblasti katalýzy. Dopování oxidových substrátů kovem je v současnosti empirická metoda pro vylepšení parametrů průmyslových katalyzátorů v oblastech čištění zplodin a palivové konverze. Nedávné experimenty ukazují, že kovové ionty dispergované na povrchu oxidů mohou být u vybraných katalytických reakcí zodpovědné za většinu jejich výtěžku.

Téma: Studium inverzních katalyzátorů založených na oxidu wolframu.
Číslo grantu: 298514
Hlavní řešitel: 
Jan Polášek
Doba řešení: 2014 - 2016
Spoluřešitelé: Karel Mašek, Romana Pavlíková

 

Anotace:

Vrstvy oxidu wolframu jsou základní složkou různých katalyzátorů a chemických senzorů. Mikrostruktura a morfologie těchto vrstev určují jejich fyzikálně chemické vlastnosti. Citlivost, selektivitu i stabilitu těchto zařízení lze výrazně ovlivnit dopováním některými kovy (Au, Pt, Pd...). Výzkum vlastností katalyzátorů a senzorů se provádí na definovaných modelových systémech s dobře popsanou strukturou a chemickým složením. V rámci tohoto projektu budou na povrch monokrystalů různých kovů (Pt, Au, Pd,…) nanášeny nanočástice oxidu wolframu vytvořené v magnetronu s agregační komorou. Struktura a chemický stav takto vzniklého systému budou charakterizovány metodami difrakce elektronů (RHEED, LEED), mikroskopie atomárních sil (AFM), elektronové mikroskopie (SEM) a elektronových spektroskopií (XPS, SRPES). Reaktivita těchto systémů bude zkoumána pomocí adsorpce molekul jednoduchých plynů (CO, H2, CH3OH, C2H5OH...).

SPOLUPRACUJÍCÍ PRACOVIŠTĚ