Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Program společného semináře KFPP a RDSO f-2 a f-5 2015/2016

22.06.2016 14:00

Poly-aromatic molecules adsorbed on Si(001)-2×1
Přednášející: Takayuki Suzuki, Department of Electronics Engineering and Computer Science, Fukuoka University, Japan

Anotace:
For the realization of molecular electronics with organic-inorganic hybrid systems, it is important to understand initial growth process of organic thin films on semiconductor substrates and interfacial structures between them. In our experiments, small amount of organic semiconductors, such as pentacene (C22H14), coronene (C24H12), DiBenzo[a,j]Coronene (C32H16) and 3,4,9,10-PeryleneTetraCarboxylic DiAnhydride (C24H8O6: PTCDA), were deposited at room temperature on the Si(001)-2×1 substrate that is widely used in the modern electronics industry. Then, their chemical adsorption structures, electronic properties and single molecular manipulations were investigated by means of Scanning Tunneling Microscopy (STM) and spectroscopy (STS) in combination with density functional theory calculations.

References:
1) T. Suzuki, et.al, Surf. Sci. 600 (2006) 5092.
2) T. Suzuki, et.al, J. Chem. Phys., 124 (2006) 224708.
3) T. Suzuki, et.al, J. Chem. Phys., 124 (2006) 054701.
4) T. Suzuki, et.al, Nano Lett., 6 (2006) 138.
5) T. Suzuki, et.al, J. Chem. Phys., 142 (2015) 101904.

20.06.2016 14:00

Oxygen Storage Properties of Cerium Oxide Nanoclusters on Graphene
Přednášející: Dr. Zdenek Dohnalek, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, Washington, USA

25.05.2016 14:00

Řešení seminárních prací studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia
Přednášející: Bc. Šimon Fuka, Bc. Jiří Vojík, Bc. Jakub Schusser, Bc. Hana Faitová, Bc. Zuzana Komárková, Bc. Zdeněk Rafaj, Bc. Petr Bartoň, Bc. Tereza Ďurovcová, Bc. Jakub Palacký, Bc. Barbora Bezděková

Anotace:
Fuka Š.: Příprava a charakterizace referenčních tenkých vrstev oxidu ceru dopovaných platinou
Vojík J.: Testování možnosti detekce NH3 sensory na bázi oxidu wolframu
Schusser J.: STM studie vrstev CeOx/SrTiO3(100)
Faitová H.: Příprava vzorků pro studium transmisní elektronovou mikroskopií pomocí duálního mikroskopu SEM/FIB
Komárková Z.: Příprava pokročilých nanostrukturních difúzních plynových vrstev pro katalyzátory palivových článků
Rafaj Z.: In situ příprava modelovýchvrstev TiNb
Bartoň P.: Konstrukce optické synchronní detekce s logaritmickou charakteristikou
Ďurovcová T.: Simulace režimů měření iontů pro projekt Strannik
Palacký J.: Zvyšování efektivity částicového modelování ve fyzice plazmatu pomocí matematického koprocesoru Xeon Phi
Bezděková B.: Využití pozemních magnetometrů pro analýzu kvaziperiodických emisí

16.05.2016 11:00

Composition, properties, relations in multi‑component carbon-based nanomaterials
Přednášející: Prof. Rodica Vladoiu, Ovidius University, Constanta, Rumunsko

11.05.2016 14:00

Přesné měření vakua: proč a jak
Přednášející: RNDr. Ladislav Peksa, CSc.

27.04.2016 14:00

Plazmové motory pro satelity, jejich principy a použití
Přednášející: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.

Anotace:
Bude uveden přehled technologií pohonu družic a kosmických lodí založených na elektrickém urychlování propelantu, tzv. electric propulsion. Tyto motory, také nazývané iontové nebo plazmové motory, poskytují relativně nízkou úroveň tahu ve srovnání s jejich chemickými protějšky. Na druhé straně ale nabízejí významnou výhodu pro pohon kosmických zařízení: potřebná (elektrická) energie je - na rozdíl od chemického pohonu - nezávislá na propelantu; to umožňuje významně prodloužit provoz motoru. Přestože byl vývoj plazmových motorů zahájen již roku 1960, teprve v současnosti začínají být možnosti této technologie plně využity. Důvodem je zvyšování dostupného elektrického výkonu na palubách kosmických zařízení; teprve nedávno se objevily tzv. „all-electric“ satelity, které již vůbec nevyužívají chemické propelanty. Prezentace nejdříve uvede základy reaktivního pohonu: Ciolkovského rovnici, pojem tahu a měrné hybnosti, a srovnání elektrického s chemickým pohonem. Bude rovněž diskutován zdroj elektrické energie a vliv jeho vlastností na profil kosmické mise. Fyzikální principy vytváření tahu jsou tři: elektrotermický, elektrostatický a elektromagnetický. Budou uvedeny principy a příklady v současnosti používaných, ale také ještě vyvíjených technologií, například motory typu arcjet, magnetoplasmadynamické (MPD) motory, impulzní plazmové trysky, iontové motory, a motory založené na Hallově efektu. Rovněž budou přiblíženy příklady systémů používaných pro výzkum a testování plazmových motorů v pozemských podmínkách.

15.04.2016 09:30

Voyager observations in the outer heliosphere and interstellar medium
Přednášející: John Richardson, M.I.T., USA

Anotace:
The Voyager spacecraft were launched in 1977 and are now exploring the outer edges of our solar system. Voyager 1 is the first spacecraft to travel beyond the heliosphere, the region dominated by the solar wind, into the interstellar medium, the material between stars which makes up most of our galaxy. I will report on the latest observations of this new region; it is more dynamic than expected, with numerous regions with plasma and radio waves generated by shocks. These shocks are driven by solar distrubances showing the Sun has significant influence even outside the heliosphere. Voyager 2 is about 6 years behind Voyager 1 and still in the heliosphere. Many differences are observed in the Voyager 2 iplasma flow and particle intensity data compared to Voyager 1 observations. I will discuss possible reasons for these differences and what we hope to learn when Voyager 2 crosses the heliopause into the interstellar medium.

13.04.2016 14:00

Kvaziperiodické emise v zemské magnetosféře
Přednášející: RNDr. František Němec, Ph.D.

06.04.2016 14:00

Apokalypticky Karel IV
Přednášející: Mgr. Pavlína Cermanová, PhD., Centrum medievistických studií, Praha

30.03.2016 14:00

Observatoř ALMA, milník v astrofyzikálním výzkumu: úspěchy, perspektivy, česká účast
Přednášející: Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D., Astronomický ústav, Ondřejov

23.03.2016 14:00

Kvantitativní morfologická informace v modelové heterogenní katalýze
Přednášející: Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.

16.03.2016 14:00

Co jste neslyšeli na odborném soustředění II.
Přednášející: MSc. Jaroslav Urbář, Mgr. Jakub Enžl, Ing. Oleksiy Hurba

Anotace:
J. Urbář: Částice odražené od zemské rázové vlny
J. Enžl: Spojitá a nespojitá magnetická rekonekce
O. Hurba: Electric probes diagnostic of thermal plasma jet generated by Ar/H2O stabilized plasma torch at atmospheric pressure

16.03.2016 10:00

Peculiar spin-polarized electronic states on solid surfaces
Přednášející: prof. Kazuyuki Sakamoto, Department of Nanomaterials Science, Chiba University, Japan

02.03.2016 14:00

Co jste neslyšeli na odborném soustředění I.
Přednášející: Oleksander Korbut, Mgr. Ábel Kálosi

Anotace:
O. Korbut, Morfologie a reaktivita modelovych katalyzatoru na bazi oxidu kobaltu
Á. Kálosi, Deuterace molekulárních iontů v mezihvězdném prostoru

24.02.2016 15:30

Vývoj pulzních laserů s vysokým průměrných výkonem pro hi-tech aplikace
Přednášející: Ing. Tomáš Mocek, Ph.D., FzÚ AV ČR

16.12.2015 14:00

Modré LED a revoluce osvětlovací techniky
Přednášející: Prof. RNDr. Jan Valenta, PhD., MFF UK

09.12.2015 14:00

O použití Einsteinových rovnic v kosmologii
Přednášející: Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc., MU AV ČR, Praha

02.12.2015 14:00

Degradace komponent vodíkových palivových článků
Přednášející: PhDr. Martin Tomáš, Ph.D. a Ing. Pavel Novotný, Západočeská univerzita, Plzeň

25.11.2015 15:15

100 let obecné relativity
Přednášející: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc., ÚTF MFF UK

25.11.2015 14:00

Co nového lze říci po 600 letech o Janu Husovi?
Přednášející: Mgr. Pavel Soukup, PhD., FLÚ AV ČR, Praha

11.11.2015 14:00

Kombinované studium růstu atomárních struktur — symbióza řádkovací tunelové mikroskopie a Monte Carlo simulací
Přednášející: RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.

21.10.2015 14:00

Analytické metody založené na doutnavých výbojích: GD-OES a GD-MS
Přednášející: RNDr. Zdeněk Weiss, CSc., LECO Instrumente Plzeň, s.r.o.

Anotace:
Nejvýznamnější (ale nikoli jediné) analytické metody využívající doutnavé výboje jsou hmotnostní spektrometrie s doutnavým výbojem (GD-MS) a optická emisní spektroskopie s doutnavým výbojem (GD-OES). Popsány budou principy, experimentální uspořádání, analytické vlastnosti a aplikace těchto metod. Metodika a interpretace experimentálních dat velmi závisí na porozumění procesům excitace a ionizace ve výboji a v příspěvku bude učiněn pokus popsat současný stav v této oblasti. Rovněž se krátce zmíním o širších souvislostech (literatura, komunita lidí kolem spektroskopií s doutnavým výbojem, průmysl výroby přístrojů pro tyto metody a hlavní aplikační oblasti).

15.09.2015 14:00

POZOR — ÚTERÝ — Probing the surface structure of the three dimensional topological insulator TlBiSe2
Přednášející: Dr. Eike F. Schwier, Hiroshima Synchrotron Radiation Center, University of Hiroshima, Japan

Anotace:
In this seminar, I will present our ongoing work regarding the topological insulator TlBiSe2, from its discovery by Angle and Spin resolved photoelectron spectroscopy its discovery via our demonstration that its surface structure is dominated by islands like structures which are most likely composed by Tl atoms, towards recent high resolution x-ray photoelectron diraction (XPD) measure- ments that allowed us to unambiguously determine the surface termination of TlBiSe2. Finally, I will give an outlook how our structural determination together with scanning tunneling spectroscopy (STS) can inform DFT calculations leading to a more accurate description of the surface state structure.