Sluneční vítr a jeho interakce s magnetosférou Země

Student: Salohub Anna
Školitel: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Konzultant: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Stav práce: zadaná

Anotace:

Sluneční vítr je možno považovat za bezesrážkové plazma pohybující se rychlostí 300–800 km/s radiálně směrem od Slunce. Jeho koncentrace se mění v rozmezí 1–10 cm–3 a teplota se pohybuje v rozsahu 1–30 eV. Ve hmotovém spektru převažují protony (~0,96) a jádra helia (~0,04), podíl těžších prvků je minoritní, pozorovatelný jen ve speciálních případech. Pro měření parametrů slunečního větru (přesněji jeho protonové složky) byl na katedře zkonstruován detektor složený ze šesti Faradayových válců (přístroj BMSW) a umístěn na družici SPEKTR-R, která nyní sonduje parametry slunečního větru s neuvěřitelnou rychlostí dosahující 30 ms (zatím dosažená rychlost byla mezi 1 až několika vteřinami).

Cílem doktorské práce bude jednak průběžně zpracovávat data z toho přístroje a dále využívat jeho vlastností, jednak data kombinovat s měřeními dalších družic. Na tomto základě studovat pak šíření slunečního větru, pozorovat variace jeho parametrů a sledovat jeho chování na dráze Slunce-Země. Různé typy statistické analýzy budou doplněny podrobným studiem jednotlivých událostí a porovnány s MHD modely.

Výzkum vztahů Slunce–Země, do kterého téma spadá, je podporován několika granty. Předpokládá se, že se doktorand, v závislosti na výsledcích studia, zúčastní jednoho nebo více zahraničních pobytů.

Literatura
Knihy:
M. G. Kivelson, C. T. Russell: Introduction to Space Physics. University Press, Cambridge 1995.
F. F. Chen: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion. Springer, New York, 1984, ISBN 0-306-41332-9.
W. Baumjohann, R. A. Treumann: Basic Space Plasma Physics. Imperial College Press, London 1999, ISBN 1-86094-079-X.
R. A. Treumann, W. Baumjohann: Advanced Space Plasma Physics. Imperial College Press, London 2001, ISBN 1-86094-026-9.

Časopisecká literatura - dle dohody se školitelem.