Autoemise z prachových zrn

Student: Jiří Pavlů
Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Prachové plazma hraje základní roli při formování prstenců okolo planet a při vytváření zárodků nových makroskopických objektů ve vesmíru. O nabíjení prachových zrn je doposud málo informací a veličiny jako prachový potenciál nebo celkový náboj jsou stanovovány na základě měření prováděných na velkých planárních vzorcích. Ultravakuová aparatura, která pracuje na katedře, umožňuje zachycení jediného prachového zrna v elektrodynamickém kvadrupólu a jeho bombardování svazkem elektronů a/nebo iontů při současném určování náboje zrna a tím stanovit základní konstanty nabíjecích a vybíjecích procesů. Práce bude zaměřena na studium rovnovážného povrchového potenciálu zrn z různých materiálů v závislosti na typu a energii bombardujících částic a na procesy, které velikost potenciálu ovlivňují. Řešení tématu je podporováno grantem.