Laboratorní pozorování optických a elektrických vlastností prachových zrn

Student: Bartoň Petr
Školitel: Doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Stav práce: zadaná

Anotace:

Prach (objekty mikrometrových rozměrů) ve vesmírném prostředí je neustále vystaven působení nabitých částic (např. ze slunečního větru) a intenzivním tokům fotonů. Každá elementární částice způsobí po dopadu celou řadu procesů. Prach nás tedy zajímá nejen z hlediska náboje, resp. jeho povrchového potenciálu, ale též z pohledu rozptylu světla. Studium zmíněných procesů na malých objektech je ve vesmíru velmi komplikované a lze tak získat pouze omezené množství informací. Na druhou stranu lze tyto procesy zkoumat laboratorně pomocí různých typů pastí. Výhodou laboratorního pozorování je samozřejmě lepší definovatelnost experimentálních podmínek.

Vlastní práce bude probíhat na několika aparaturách — pastech. V elektrodynamických pastech lze zachytit a pozorovat nabité objekty a změnu jejich náboje, naopak v ultrazvukové pasti na náboji nezáleží a je určena pro studium rozptylu světla. Experimenty disponují příslušnými zdroji elementárních částic a umožňují tak pozorování zmíněných procesů. Experimentální výsledky budou srovnány s předpověďmi teorií a numerických modelů. Jedním z cílů je pozorování rozptylových charakteristik, na základě kterých bude možno provést další vylepšení elektrodynamické pasti směrem k nezávislému určování hmotnosti a tvaru. V neposlední řadě nás bude zajímat vliv náboje na rozptylové charakteristiky.