Eulerův-Vlasovův model pro laserové plazma

Student: Martin Mašek
Školitel: Doc. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Konzultant: RNDr. Karel Rohlena, CSc., FzÚ AV ČR Praha
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Silná elektromagnetická pole šířící se v prakticky bezesrážkovém plazmatu generovaném laserem v blízké IČ nebo viditelné oblasti interagují s elektrony plazmatu, což vede ke vzniku řady zajímavých fyzikálních jevu v plazmatické koroně, jako k rozvoji parametrických nestabilit a transformaci dopadající elektromagnetické vlny na elektrostatickou plazmovou vlnu, která elektrony zachycuje a urychluje. Mechanizmus urychlování elektronů v laserovém plazmatu vyžaduje jejich detailní kinetický popis, který lze vyjádřit např. Vlasovovou kinetickou rovnicí. Zadáním práce by bylo nalezení elektronové rozdělovací funkce pro podmínky plazmatu generovaného laserem za co nejobecnějších podmínek a objasnění fyzikálních mechanizmů vedoucích k jejich urychlení a bezesrážkovému ohřevu.