Elektromagnetické vlny ve vnitřní magnetosféře Země

Student: Záhlava Jan
Školitel: RNDr. František Němec, Ph.D.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Elektromagnetické vlny představují v prakticky bezesrážkovém plazmatu vnitřní magnetosféry Země unikátní mechanismus, který může výrazně ovlivňovat distribuční funkce jednotlivých složek plazmatu. Pochopení jejich generačních mechanismů, polohy zdrojových oblastí a způsobu šíření je proto klíčové pro porozumění formování Van Allenových radiačních pásů. Pro studium těchto vln budou využita data aktuálních družicových projektů (DEMETER, Cluster, THEMIS, Van Allen Probes) a pokročilé metody vlnové analýzy. Jejich kombinace s teoretickými výpočty směrů šíření (raytracing) umožní lepší pochopení vlastností analyzovaných vln a vyhodnocení odehrávajících se vlnově-částicových interakcí. Cílem doktorské práce je studium vybraných vlnových jevů, především s ohledem na polohu zdrojové oblasti, generační mechanismus a způsob šíření.


Literatura:
[1] Gurnett, D. A., Bhattacharjee, A.: Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Cambridge University Press, 2005.
[2] M. G. Kivelson, C. T. Russell: Introduction to Space Physics. University Press, Cambridge, 1995.
[3] Helliwell, R. A.: Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, 1965.
[4] Články v odborných časopisech doporučené vedoucím práce.