Vzájemná působení vln a částic v kosmickém plazmatu

Student: Alexander Tomori
Školitel: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav práce: přerušená

Abstrakt:

Elektrostatické a elektromagnetické vlny mohou samovolně vznikat v kosmickém plazmatu obsahujícím nestabilní složky. Nestability rozdělovacích funkcí plazmatu tak vedou ke vzniku střídavých elektrickýcj a magnetických polí, jež jsou měřitelné umělými družicemi. Zároveň je možné měřit rozdělovací funkce jednotlivých složek plazmatu a aplikací kinetické teorie šíření vln v plazmatu odhalit příslušné nestability. Příkladem jsou nestability elektronové rozdělovací funkce se ztrátovým kuželem, vedoucí ke vzniku vln na harmonických frekvencích odpovídajících elektronovým Bernsteinovým módům v oblasti geomagnetického rovníku, nebo cyklotronová nestabilita elektronů důležitá pro vznik vln ve hvizdovém módu. Cílem doktorské práce bude získání nových informací o generaci a způsobu šíření vlnových emisí a o vzájemných působeních vln a částic v kosmickém plazmatu.

Předpokládané úkoly doktoranda:
Náplní disertační práce bude podrobné studium družicových měření elektrických a magnetických poli spojených s vlnami v kosmickém plazmatu a analýza rozdělovacích funkcí plazmatu. S tím bude spojeno použití existujících programů pro zpracování a analýzu dat a pro analýzu řešení komplexní disperzní relace a též úprava stávajícího programového vybavení. Ke studiu budeme používat data umělých družic Cluster nebo Polar. Tato práce je podporována grantovým projektem a může být spojena s kratším pobytem na spolupracujícím zahraničním pracovišti.

Předpokládané znalosti:
Znalosti studenta magisterského studia, motivace.