Nestability slunečního větru a jejich odezva v magnetosféře a na povrchu Země

Student: Kostiantyn Grygorov
Školitel: Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Hlavním projevem sluneční aktivity pozorovaným v okolí Země jsou neustálé fluktuace toku nabitých částic slunečního větru, pozorované částo jako prudké změny rychlosti, koncentrace nebo teploty slunečního větru. V převážné většině jsou generovány procesy ve sluneční koroně, odkud se pak šíří meziplanetárním prostorem a dále se vyvíjejí a vzájemně interagují. K hlavním formám patří struktury a nestability, jako jsou magnetická oblaka, vývrhy koronální hmoty, meziplanetární rázové vlny a jiné diskontinuity. Uvedené poruchy a změny slunečního větru se stávají spouštěcími mechanismy geomagnetické aktivity a jejích projevů na povrchu Země i v zemské magnetosféře. Pro předpověď časování i intenzity magnetosférických procesů je nutné podrobně poznat vlastnosti, šíření a způsob interakce uvedených poruch slunečního větru s okolozemní rázovou vlnou, přechodovou oblastí i vnějšími oblastmi magnetosféry.

Práce doktoranda bude vycházet z experimentálních dat naměřených na řadě současných i nedávných družic, pracujících jak ve slunečním větru, tak v zemské magnetosféře a v rozsáhlé síti pozemních magnetometrů. Důraz bude kladen na analýzu vícebodových měření v okolí Země z projektů CLUSTER a THEMIS. Jeho úlohou bude vyhledávání a klasifikace poruch slunečního větru a vyšetření jejich šíření a interakce s magnetosférou Země, zejména studium jejich modifikace a časování na rázové vlně a v přechodové oblasti, vypracování modelu interakce pro různé typy poruch a porovnání s výsledky numerických simulací.

Téma je řešeno v rámci výzkumného záměru a je podporováno několika granty. Předpokládá se, že se doktorand, v závislosti na výsledcích studia, zúčastní jednoho nebo více zahraničních pobytů.