Systematické studium elektromagnetických vln v ionosféře Země

Student: David Píša
Školitel: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. a Dr. Michel Parrot (LPCE/CNRS Orleans)
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Elektromagnetické vlny šířící se v okolí Země mohou být zdrojem cenných informací o jevech na povrchu Země a v její atmosféře. Příkladem jsou například elektromagnetické vlny různých frekvencí vznikající při bleskových výbojích v atmosféře nebo vlny vyzařované elektrickými rozvodnými sítěmi. Zvláštní případ tvoří velmi slabé změny intenzity elektromagnetických vln pozorované v souvislosti se seismickou aktivitou. Tyto jevy jsou statisticky prokazatelné pouze na velkém souboru dat. Zvláště vhodná jsou pro tyto účely data francouzského mikrosatelitu DEMETER. Družice poskytuje též měření elektromagnetických vlny vyzařovaných elektrickými rozvodnými sítěmi nebo vln pocházejících z bleskových výbojů. Tato měření jež jsou zvláště zajímavá v souvislosti s připravovaným přístrojovým vybavením pro družici TARANIS určené ke studiu jevů spojených s bleskovými výboji, např. světelných efektů s poetickými názvy „sprites“, „elves“ a „blue jets“ a souvisejících elektromagnetických vln šířících se přes ionosféru.

Předpokládané úkoly doktoranda:
Náplní disertační práce bude podrobná analýza družicových měření střídavých elektrických a magnetických polí v souvislosti s bleskovými výboji a se seismickou aktivitou. Bude použito jak statistického přístupu tak podrobného studia jednotlivých zajímavých případů. Využita pak budou zejména data francouzského mikrosatelitu DEMETER. Součástí práce je podíl na návrhu a testech metody pro zpracování vlnových měření družice TARANIS se zaměřením na naší účast na přístrojovém vybavení družice. Tato práce je spojena s pobytem na spolupracujícím zahraničním pracovišti.
Řešení je podporováno grantovým projektem a práce bude organizována v rámci dohody o co-tutelle mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Univerzitou v Orleans.

Předpokládané znalosti:
Znalosti studenta magisterského studia, motivace.