Studium elektrických vlastností prachových zrn

Student: Martin Beránek
Školitel: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Konzultant: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Nabíjecí procesy hrají podstatnou roli při studiu tzv. komplexního plazmatu, tj. plazmatu, ve kterém jsou přítomny malé, pevné objekty – prachová zrna. Toto plazma se vyskytuje jak v kosmickém prostoru, tak je i součástí mnoha technických aplikací. Prachová zrna jsou v plazmatu nabíjena řadou procesů – záchytem elektronů a iontů, různými druhy emisí, apod. Laboratorní simulace nabíjecích procesů dovoluje studovat jednotlivé procesy odděleně, omezuje vliv okolního prostředí.

Na KFPP je vybudováno unikátní experimentální zařízení umožňující zkoumat nabíjení prachových zrn různých materiálů (vodivých i izolátorů) svazkem nabitých částic na kladné i záporné povrchové potenciály a sledovat jejich vlastnosti. Současně je připravována i nová experimentální aparatura s možností studia fotoemisních vlastností zrn.

Cílem práce je tedy komplexní studium rovnovážného povrchového potenciálu zrn z různých materiálů v závislosti na typu a energii primárního svazku bombardujícího částici a procesů, které chování (změny) potenciálu ovlivňují. Řešení tématu je součástí výzkumného záměru.