Studium elektromagnetických vln v kosmickém plazmatu, aplikace na data družice DEMETER

Student: František Němec
Školitel: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (MFF UK) a Dr. Michel Parrot (LPCE/CNRS Orleans)
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Země je obklopena plazmatickým prostředím, ve kterém jsou pozorovány rozmanité elektromagnetické vlnové jevy šířící se v různých módech a pokrývající široké frekvenční spektrum. Tyto vlny mohou být generovány buď nestabilitami plazmatu přímo v magnetosféře, nebo mohou být způsobeny jevu k nimž dochází na povrchu Země. Příkladem jsou například elektromagnetické vlny vznikající při bleskových výbojích v atmosféře nebo vlny vyzařované elektrickými rozvodnými sítěmi. Samostatnou kapitolu pak tvoří zatím ne zcela prokázané elektromagnetické emise spojené se seismickou aktivitou.

Předpokládané úkoly doktoranda:
Náplní disertační práce bude podrobná analýza družicových měření střídavých elektrických a magnetických polí, a to jak s použitím statistického přístupu tak pomocí studia jednotlivých zajímavých případů. Využita pak budou zejména data francouzského mikrosatelitu DEMETER a družic Cluster Evropské vesmírné agentury.

Řešení je podporováno grantovým projektem a práce bude organizována v rámci dohody o co-tutelle mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Univerzitou v Orleans.

Předpokládané znalosti:
Znalosti studenta magisterského studia, motivace.

Doktorská disertační práce obhájená dne 3. září 2009 v Orléans