Laboratorní studium polní iontové emise z prachových zrn

Student: Martin Jeřáb
Školitel: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Prachové částice, vyskytující se v kosmickém prostoru, jsou ovlivněny různými procesy, a proto jejich elektrický náboj je nenulový. Laboratorní simulace, která je připravena na našem pracovišti, umožňuje pracovat s 1 částicí udržovanou v iontové pasti a ovlivňovanou elektronovým nebo iontovým svazkem, a tak studovat procesy sekundární emise, polní emise a autoemise pro různé velikosti částic a různé materiály.

Cílem navrhované práce je doplnit tato měření o vliv fotoemise získané pomocí UV radiace nebo pomocí synchronního záření. Konkrétně lze úkoly práce formulovat takto: (1) navrhnout experiment využívající jako zdroj záření UV lampu a doplnit stávající experimentální zařízení o tento zdroj, (2) provést srovnávací měření různých povrchů ovlivněných svazky částic a UV zářením. Doktorand by měl řešit nejen ideový návrh experimentu, ale provést i vlastní technické řešení umístění příslušných vzorků nebo levitující prachové částice do experimentální komory synchrotronu (ELETTRA, Terst).

Řešení je podporováno grantovým projektem a je v něm zahrnut i pobyt na zahraničním pracovišti.

Předpokládané znalosti

Znalosti studenta magisterského studia MFF UK.