Studium vlastností rázových vln

Student: Karel Jelínek
Školitel: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Vlastnosti bezesrážkové rázové vlny vznikající v blízkosti Země jsou intenzivně studovány od 70. let minulého století, kdy družicové experimenty umožnily jejich in situ pozorování. Předmětem studia jsou jak změny polohy rázové vlny v závislosti na parametrech slunečního větru, meziplanetárního magnetického pole a okamžitém stavu zemské magnetosféry, tak i změny rychlosti jejího pohybu.

Cílem navrhované práce je doplnit již existující soubory pozorování rázové vlny o další údaje z nových experimentů, pronést analýzu jednotlivých současných modelů z hlediska přesnosti předpovědi polohy rázové vlny a upravit, případně doplnit nejlepší z modelů tak, aby vystihoval lépe změny polohy rázové vlny. Modely však nepostihují krátkodobé změny polohy rázové vlny, které však lze určit pomocí vícebodových měření. Práce se bude zabývat i těmito aspekty. Cílem je vytvořit soubory současných pozorování polohy rázové vlny na více družicích a analýzou těchto měření určit rychlost a příčinu okamžitých pohybů rázové vlny a ocenit vliv těchto faktorů na statistické modely. Ke studiu budou využity všechny družicové experimenty realizované v posledních letech – tj. družice WIND, IMP-8, GEOTAIL, INTERBALL–1, MAGION, CLUSTER II.

Řešení je podporováno grantovým projektem a je v něm zahrnut i pobyt na zahraničním pracovišti.

Předpokládané znalosti

Znalosti studenta magisterského studia na MFF UK.