Studium nestabilit ve slunečním větru a přechodové oblasti a jejich interakce s magnetosférou Země

Student: Kateřina Andréeová
Školitel: Doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Sluneční aktivita ovlivňuje všechny procesy v magnetosféře Země. Řada z nich má bezprostřední dopad na lidskou společnost a jí vyvinuté technologie a odtud vzniká potřeba jevy v magnetosféře předvídat na základě monitorování sluneční činnosti. Projevy sluneční aktivity zprostředkovává sluneční vítr se zamrzlým meziplanetárním polem formou různých struktur a nestabilit, jako jsou magnetická oblaka, vývrhy koronální hmoty, meziplanetární rázové vlny a jiné diskontinuity. Další poruchy a nestability jsou generovány interakcí slunečního větru s magnetosférou Země. Uvedené poruchy a změny slunečního větru se stávají spouštěcími mechanismy geomagnetické aktivity a jejích projevů na povrchu i v okolí Země. Pro předpověď časování i intenzity magnetosférických procesů je nutné podrobně poznat vlastnosti, šíření a způsob interakce uvedených poruch slunečního větru s okolozemní rázovou vlnou, přechodovou oblastí i vnějšími oblastmi magnetosféry.

Práce doktoranda bude vycházet z experimentálních dat naměřených na řadě současných i nedávných družic, pracujících v uvedených oblastech, jako jsou WIND, ACE, INTERBALL-1, MAGION-4, SOHO, IMP-8, GEOTAIL, případně nových projektů (STEREO). Jeho úlohou bude vyhledávání a klasifikace poruch slunečního větru a vyšetření jejich šíření a interakce s magnetosférou Země, zejména studium jejich modifikace a časování na rázové vlně a v přechodové oblasti a vypracování modelu interakce pro různé typy poruch.

Práce je podporována grantovým projektem a předpokládají se i studijní pobyty na spolupracujících zahraničních pracovištích v Evropě a USA a prezentace výsledků na doktorandských týdnech, mezinárodních konferencích a v časopisech.

Doktorand by měl mít základní znalosti fyziky plazmatu a výpočetní dovednosti ve zpracování a vizualizaci experimentálních dat.