Simulace šíření vln v planetárních magnetosférách

Student: Hanzelka Miroslav
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Elektromagnetické vlny mohou sloužit k výzkumu plazmatického okolí planet Sluneční soustavy, neboť se v jejich magnetosférách mohou šířit na velké vzdálenosti. Přinášejí tak informaci o plazmatu v místě jejich vzniku a o plazmatu, kterým se šíří. Simulace šíření elektromagnetických vln jsou tak důležitým prostředkem k výzkumu magnetosféry Země a planet Sluneční soustavy. Součástí diplomové práce je studium existujících metod pro simulaci šíření elektromagnetických vln v kosmickém plazmatu, doplněné zdokonalením existujících postupů a jejich použitím pro analýzu dat umělých družic a meziplanetárních sond. Tyto výsledky budou sloužit k objasnění vzniku pozorovaných elektromagnetických vln ve hvizdovém módu a ke studiu statistických vlastností jejich šíření. Na práci lze navázat v následném doktorském studiu.

Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, sepsání přehledu existujících postupů pro simulaci šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu.
2) Zahrnutí růstu a tlumení vln pomocí numerické analýzy efektů horkého plazmatu.
3) Analýza vybraných případů měření vln v plazmatu magnetosfér planet Sluneční soustavy.

Seznam odborné literatury:
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.