Vybrané vlnové jevy v zemské magnetosféře

Student: Bezděková Barbora
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Elektromagnetické vlny hrají v prakticky bezesrážkovém prostředí zemské magnetosféry klíčovou roli pro přenos energie. Mimořádně důležité je proto pochopení jejich detailních vlastností, generačních mechanismů, zdrojových oblastí a způsobu šíření. Úkolem diplomové práce je využít aktuální družicová (případně pozemní) data ke studiu vybraných vlnových jevů v pásmu velmi nízkých frekvencí (~ 3 Hz – 30 kHz). Jedná se především o emise typu „magnetosférické čárové záření“ (Magnetospheric Line Radiation, MLR) a kvaziperiodické emise (Quasi-Periodic Emissions, QP Emissions), u kterých nebyl doposud odhalen způsob jejich vzniku.

Zásady pro vypracování:
1. Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu vybraných vlnových jevů.
2. Seznámení se s přístrojovým vybavením relevantních družic (DEMETER, případně Cluster či Van Allen Probes) a zvládnutí základní práce s daty.
3. Identifikace událostí pozorovaných současně v několika bodech prostoru a jejich detailní analýza.
4. Systematické srovnání výskytu magnetosférického čárového záření a kvaziperiodických emisí.
5. Vyhodnocení vlivu parametrů slunečního větru na formování událostí.

Seznam odborné literatury:
[1] D. A. Gurnett, A. Bhattacharjee: Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications. University Press, Cambridge, 2005.
[2] M. G. Kivelson, C. T. Russell: Introduction to Space Physics. University Press, Cambridge, 1995.
[3] F. F. Chen: Úvod do fyziky plazmatu. Academia, Praha, 1984.
[4] Články v odborných časopisech doporučené vedoucím práce.