Interakce prachu s UV zářením

Student: Libor Nouzák
Vedoucí: RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Objekty mikrometrových rozměrů (prach) jsou nedílnou součástí vesmíru. Jako každý předmět v plazmatu nabíjí se i tento prach na potenciál blízký potenciálu plazmatu (v tomto případě tedy meziplanetárního plazmatu). Ve vesmíru však hraje v nabíjecích procesech dominantní roli fotoemise vlivem dopadu UV popř. tvrdšího záření. Obecně je výsledný náboj prachu dán bilancí mnoha procesů, jejichž teorie nebyly ve většině případů dosud plně popsány. V naší laboratoři simulujeme vesmírné podmínky a měříme výsledný náboj jednotlivých prachových zrn a jeho změny.

Práce bude zčásti zaměřena na zkompletování existujícího experimentu, zejména pak na uvedení detekční optiky a elektroniky do provozu a na naprogramování řídících prvků. Následovat budou ověřovací a testovací měření, která ohodnotí vliv pozadí a nepřesností na měřené veličiny. Práce by měla být zakončena prvními měřeními vlivu UV záření na náboj prachových zrn. Zde budeme volit dobře definovaná sférická zrna (např. skleněná), abychom mohli porovnávat výsledky s nabíjením způsobeným dopadem elektronů různých energií.

Cíle práce:
1) Podrobnější seznámení se s experimentem, studium literatury.
2) Sestavení detekční elektroniky a dílčí naprogramování řídících jednotek.
3) Ověření funkce pasti, stanovení vlivu okolí (zejména povrchů) na výsledky experimentu.
4) Měření nabíjení dobře definovaných prachových zrn (např. sférické vzorky skla) pod dopadem UV záření, zpracování naměřených dat a jejich diskuze.

Literatura
[1] L. Eckertová a kol., Fyzikální elektronika pevných látek, Univerzita Karlova, Praha, 1992.
[2] E. Grün, B. A. S. Gustafson, S. Dermott, H. Fechtig: Interplanetary Dust. Astronomy and Astrophysics Library. Springer, Berlin 2001.
[3] J. F. O'Hanlon: A User's Guide to Vacuum Technology. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2003.
[4] F. F. Chen: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion. Springer, New York, 2004.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.