Studium elektromagnetických vln generovaných bleskovými výboji v širokém pásmu frekvencí

Student: Jiří Fišer
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: ing. J. Chum, Dr., ÚFA AV ČR
Stav práce: obhájená

Abstrakt:

Bleskové výboje v atmosféře jsou zdrojem elektromagnetických vln které se šíří ve vlnovodu mezi Zemí a ionosférou. Část energie a frekvenčního spektra těchto vln proniká ionosférou a šíří se magnetosférou Země jako elektromagnetické vlny různých frekvencí. Příkladem jsou hvizdy, magnetosféricky odrážené hvizdy, nebo transionosférické párové pulzy.

Cílem doplomové práce je studium dat zaznamenaných družicemi MAGION, umělou družicí DEMETER a dalšími umělými družicemi Země a porovnání jejich měření s daty získanými z detekční sítě EUCLID a s výsledky získanými pozemním detekčním zařízením umístěném v přijímacím středisku Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v Panské Vsi. Součástí práce je další vývoj software pro přesné určování časů hvizdů detekovaných na družicích a podíl na přípravě nového družicového projektu TARANIS. Výsledky práce budou použity k dalšímu upřesnění mechanizmů průniku energie vyzářené blesky do magnetosféry a její transformaci v elektromagnetické vlny hvizdového módu nebo volného prostoru také k určení efektivity tohoto přechodu. Na práci lze navázat v následném doktorském studiu.

Zásady pro vypracování:
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu vlnových jevů různých frekvencí generovaných bleskovými výboji
2) Studium přístrojového vybavení družic MAGION, DEMETER, CLUSTER a připravované družice TARANIS a sepsání jeho přehledu.
3) Analýza měření hvizdů a vln o frekvencích blízkých maximální ionosférické frekvenci plazmatu zaznamenaných umělými družicemi.
4) Analýza měření hvizdů, sferik a vln o frekvencích blízkých maximální ionosférické frekvenci plazmatu zaznamenaných detekční sítí EUCLID a pozemním detekčním zařízením v Panské Vsi.

Seznam odborné literatury:
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
R. A. Helliwell, Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, (1965).
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce